Friday 31 March 2017

Dạy bé đọc Bảng chữ cái tiếng Việt theo chương trình mớiChữ (viết hoa & viết thường)Tên chữĐọc theo âm
A aaa
Ă ăáá
 â
B bbờ
C ccờ
D ddờ
Đ đđêđờ
E eee
Ê êêê
G ggiêgờ
H hháthờ
I iii
K kcacờ
L le-lờlờ
M mem mờ/e-mờmờ
N nen nờ/e-nờnờ
O ooo
Ô ôôô
Ơ ơơơ
P ppờ
Q qcu/quycờ
R re-rờrờ
S sét-xìsờ
T ttờ
U uuu
Ư ưưư
V vvờ
X xích xìxờ
Y yi dàii
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

No comments: