Thursday 16 March 2017

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 4 THEO TT22

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 4


Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.
Số câu
4

2
1
2


1
8
2
Số điểm
2,0

1,0
1,0
1,0


1,0
4,0
2,0
Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã học.
Số câu
22

Số điểm
1,01,0

Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi.
Số câu


2

2

Số điểm


1,0

1,0

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
Số câu

11
Số điểm

2,02,0
Tổng
Số câu
6

4
1
2
1

1
12
3
Số điểm
3,0

2,0
1,0
1,0
2,0

1,0
6,0
4,0
ĐỀ MẪU
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu dưới đây (mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Trong các phân số  ;  ;  ; , phân số bằng  là:
        A -                       B -                    C -                         D -  
Câu 2: Tích của 5674 và 125 là: …
          A – 709250           B – 709520            C – 702950           D – 705920
Câu 3: Quy đồng mẫu số hai phân số:  và  ta có mẫu số chung nhỏ nhất là:
          A – 27                   B – 18                   C – 12                   D – 36
Câu 4: Tính: 48 x 49 + 51 x 48 = …
          A – 4900               B – 5100               C – 4800               D – 4951
Câu 5: 4 giờ 24 phút = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
          A – 264                 B – 268                 C – 424       D – 28
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 giờ 25 giây = … giây
          A – 14452             B – 14425             C – 265                 D – 5785
Câu 7: Tính: (1256 + 859 + 5864 – 2568) x (3 x 672 – 7 x 288) = …
          A – 5411               B – 10822             C – 1           D – 0
Câu 8: Chọn phân số lớn nhất trong các phân số dưới đây:
          A -                       B -                       C -             D -
Text Box:  Câu 9: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:
A. AH và HC; AB và AH
B. AB và BC; CD và AD
C. AB và DC; AD và BC
D. AB và CD; AC và BD


Câu 10: Cho hình thoi ABCD, biết AB = 15cm. Chu vi hình thoi ABCD là:…
          A – 60dm              B – Chưa đủ dữ kiện để tính     C – 30cm    D – 6dm
Câu 11: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số:  =
A -  24                   B - 22                              C -  28                  D -  26
Câu 12: Cho một phép chia hết có thương bằng 32. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta tăng thương lên 3 đơn vị thì số bị chia tăng 138 đơn vị.
Trả lời: Số bị chia là: …
          A – 1408               B – 1440                C – 1472               D – 1376

II – PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Cho các phân số:  ;  ;  ; . Phân số nào lớn nhất trong các phân số đã cho?
Bài giải
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Câu 2: (1 điểm) Tìm x biết:
a)    x +  =

………………………………

………………………………
b)    x -  =

…………………………………..

…………………………………..

Câu 3: (2 điểm) 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 55 tuổi. Hiện nay tuổi con bằng  tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
Bài giải
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN
I – Phần trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
A
B
C
A
B
D
B
D
D
C
C
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

II – Phần tự luận
Câu 1: (1 điểm) Cho các phân số:  ;  ;  ; . Phân số nào lớn nhất trong các phân số đã cho?
Bài giải
Ta có:   = 1 - ;  = 1 - ;  = 1 - ;  = 1 -
          Vì >  >  >  nên 1 -  <  1 - < 1 - < 1 -  hay   <  <  <  
          Vậy phân số  là phân số lớn nhất
                                                                                      Đáp số:
Câu 2: Tìm x biết:
a)    x +  =
x      =  
x      =
b)    x -  =
x       =  +
x       =
                (0,5 điểm)                                              (0,5 điểm)
Câu 3: 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 55 tuổi. Hiện nay tuổi con bằng  tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
Bài giải
Mỗi năm qua đi thì tổng số tuổi của hai mẹ con lại tăng 2 tuổi
Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:
55 + 2 x 5 = 65 (tuổi)
Coi tuổi con hiện nay là 4 phần thì tuổi mẹ hiện nay là 9 phần
          Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 9 = 13 (phần)
Tuổi con hiện nay là: 65 : 13 x 4 = 20 (tuổi)
                             Tuổi mẹ hiện nay là: 65 – 20 = 45 (tuổi)
                                                                   Đáp số: Con: 20 tuổi
                                                                             Mẹ: 45 tuổi


Tải file word đầy đủ tại đây

No comments: