Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

28 BÀI ĐỌC VÀ CÁCH ĐÁNH VẦN DÀNH CHO HỌC SINH CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1Ch cái
a
ă
â
b
c
d
đ
e
ê
g
h
i
k
l
m

n
o
ô
ơ
p
q
r
s
t
u
ư
v
x
y


Âm ghi bằng 2-3 chữ cái
tr
th
nh
kh
gi
gh
ng
ngh
ph
qu
ch

ươ


Chữ số và dấu
1
2
3
4
5
6
7
9
10
+
-
> 
< 
=BÀI ĐỌC 1
Nguyên âm:
a
ă
â
o
ô
ơ
e
ê
i
y
u
ư
Phụ âm:
c
Dấu:
`
'
?
~
.
Tiếng
ca
cả
cạ
co
cỏ
cọ
cồ
cố
cổ
cỗ
cộ
cờ
cớ
cỡ
cu
củ
cụ
cừ
cứ
cử
cữ
cự
Từ:
có cà
có cá
có cỗ
cổ cò
cá cờ
cụ cố
Câu:
- Cò có cá.
- Cô có cờ.
- Cờ cu cũ.
- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ.
Phân tích:
- Tiếng ca gồm 2 âm, âm c  đứng trước, âm a đứng sau.
- Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng đứng trước, tiếng cờ đứng sau.
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)


BÀI ĐỌC 2
Ph âm:
b
d
đ
Tiếng
ba
bo
be
bi
bu
da
do
de
di
du
đa
đo
đô
đơ
đe
đê
đi
đu
đư
Từ:
ba ba
be bé
bi bô
bí đỏ
dỗ bé
dỡ củ
e dè
dê dễ
đo đỏ
đơ đỡ
bờ đê
đi đò
đu đủ
da bò
bế bé
ô dù
dì Ba
đỗ đỏ
đổ đá
đá dế
Câu:
- Bò, dê đã có ba bó cỏ.
-  Bé bi bô: bà, bố bế bé.
- Bà bế bé, bé bá cổ bà.
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè.
- Bố bẻ bí bỏ bị.
Phân tích:
- Tiếng gồm 2 âm, âm b  đứng trước, âm đứng sau thêm thanh sắc trên âm e.
- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau.
(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)Link tải về file tại đây  hoặc tại đây