Monday 16 October 2017

Quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính và những hiểu lầm

Ở tiểu học, chắc các bạn ai cũng đều biết đến nguyên tắc thực hiện phép tính: "Nhân chia trước cộng trừ sau, có ngoặc đơn thì thực hiện trong ngoặc đơn trước".

Nhưng có rất nhiều bạn hiểu lầm quy tắc này như sau: Trong phép tính có cả cộng trừ nhân chia thì thực hiện nhân trước rồi đến chia, sau đó cộng rồi đến trừ. Như vậy dẫn đến sai kết quả phép tính.

Quy tắc thực hiện các phép tính chính xác được hiểu như sau:

Quy tắc 1:   Thực hiện phép tính bên trong dấu ngoặc đơn (nếu có)
Quy tắc 2:   Thực hiện tất cả các phép nhân và phép chia theo thứ tự từ trái qua phải (nếu có)
Quy tắc 3:   Thực hiện tất cả các phép cộng và trừ theo thứ tự từ trái qua phải.

Ví dụ 1: Tính giá trị của mỗi biểu thức dựa trên các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép toán.

Hướng dẫn
Biểu thức
Phép tính
Tính giá trị sai
Phép tính
Tính giá trị đúng
7 + 2 x 4
Phép cộng
= 7 + 2 x 4
Phép nhân
= 7 + 2 x 4
Phép nhân
= 9 x 4
Phép cộng
= 7 + 8

= 36

= 15
20 : 5 - 1
Phép trừ
= 20 : 5 - 1
Phép chia
= 20 : 5 - 1
Phép chia
= 20 : 4
Phép trừ
= 4 - 1

= 5

= 3
(12 + 11) x 4
Phép nhân
=(12 + 11) x 4
Dấu ngoặc đơn
= (12 + 11) x 4
Phép cộng
= 12 + 44
Phép nhân
= 23 x 4

= 56

= 92

Trong ví dụ này, mỗi bài toán đơn giản mới chỉ có hai phép tính. Chúng ta đi tiếp một vài ví dụ phức tạp có nhiều hơn hai phép toán sau:

Ví dụ 2:      Tính giá trị biểu thức: 18 : 3 x (1 + 2) (theo thứ tự thực hiện các phép toán)


Hướng dẫn

Cách làm sai: 18 : 3 x (1 + 2) = 18 : 3 x 3 = 18 : 9 = 2 
Cách làm đúng: 
Bước 1: Phép tính có dấu ngoặc đơn; thực hiện trong ngoặc trước:
18 : 3 x (1 + 2) = 18 : 3 x 3
Bước 2: Phép tính có nhân, chia ta thực hiện từ trái qua phải: Vậy ta thực hiện phép chia trước:
18 : 3 x 3 = 6 x 3
Bước 3: Phép nhân: 6 x 3 = 18

Ví dụ 3:      Tính: 25 – 5 x (3 – 3) : 2 + 89 bằng cách sử dụng trật tự các phép tính.
Hướng dẫn
Bước 1: Dấu ngoặc đơn: 25 – 5 x (3 – 3) : 2 + 89 = 25 – 5 x 0 : 2 + 89     
Bước 2: Phép nhân:        25 – 5 x 0 : 2 + 89         = 25 – 0 : 2 + 89
Bước 3: Phép chia:         25 – 0 : 2 + 89  = 25 – 0 + 89
Bước 4: Phép trừ: 25 – 0 + 89 = 25 + 89
Bước 5: Phép cộng: 25 + 89 = 114

Ví dụ 4: Tính: 450 : (19 - 2 x 5) + 28 bằng cách sử dụng trật tự các phép tính
Hướng dẫn
Bước 1: Tính phép nhân phía trong dấu ngoặc đơn:
450 : (19 - 2 x 5) + 28 = 450 : (19 - 10) + 28
Bước 2: Tính phép trừ phía trong dấu ngoặc đơn:
450 : (19 - 10) + 28 = 450 : 9 + 28
Bước 3: Tính phép chia: 450 : 9 + 28 = 50 + 28
Bước 4: Tính phép cộng: 50 + 28 = 78


Có thể bạn quan tâm: