Friday 31 May 2019

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề - Toán Thầy Thích

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề - Toán Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 (Zalo).

PHỤ LỤC TÀI LIỆU

v Chuyên đ 1 - Tp hp và Đếm s t nhiên
v Chuyên đ 2 - Lũy tha vi s mũ t nhiên
v Chuyên đ 3 - Dãy s t nhiên Viết theo quy lut
v Chuyên đ 4 - Tính cht và du hiu chia hết
v Chuyên đ 5 - Ch s tn cùng
v Chuyên đ 6 - S nguyên t - Hp s
v Chuyên đ 7 - S chính phương
v Chuyên đ 8 - Ước chung ln nht và Bi chung nh nht
v Chuyên đ 9 - Đim - Đường thng - Đon thng
v Chuyên đ 10 - S nguyên
v Chuyên đ 11 - Tng quan v phân s và các bài toán liên quan
v Chuyên đ 12 - Dãy phân s viết theo quy lut
v Chuyên đ 13 - Giá tr ln nht - Giá tr nh nht
v Chuyên đ 14 - Phương pháp gi thiết tm
v Chuyên đ 15 - Phương pháp gii toán - Nguyên lí dirichlet
v Chuyên đ 16 - Phương pháp gii toán la chn
v Chuyên đ 17 - Phương pháp Logic
v Chuyên đ 18 - Phương pháp tính ngược t cui
v Chuyên đ 19 - Nguyên lý Bt biến và cc hn
v Chuyên đ 20 - Toán chuyn đng
v Chuyên đ 21 - Góc và các bài toán liên quan
v Chuyên đ 22 - Đng dư thc