Thursday 20 June 2019

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ Link tải tại đây - Hoặc tại đây




TAÄP ÑOÏC: ( T 1+2)         COÙ COÂNG MAØI SAÉC, COÙ NGAØY NEÂN KIM.
I. MUÏC TIEÂU:
- §äc ®óng, râ rµng toµn bµi, bݪt nghØ h¬i sau dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn: Lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
- Häc sinh kh¸, giái hiÓu ý nghÜa cña c©u tôc ng÷ Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim.
II.  ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Gi¸o viªn: Tranh minh häa bµi häc trong s¸ch gi¸o khoa.
- Häc sinh: B¶ng phô.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  - HOÏC :  ( 35 – 40 Phuùt )
TiÕt 1:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) Baøi môùi.
* Giíi thiÖu “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim.
a) LuyÖn ®äc ®äan 1 vµ 2:          
- §äc mÉu diÔn c¶m toµn bµi .
- §äc  giäng kÓ c¶m  ®éng  nhÑ nhµng nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn ®­îc tõng vai trong chuyÖn 
* H­íng dÉn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
 - Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
- Yªu cÇu HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .
- Mêi c¸c nhãm thi ®ua ®äc .


- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt .
-Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  c¶ bµi .
b) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 1 vµ 2
-Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 tr¶ lêi c©u hái
  - Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh thÕ nµo ?


- Mêi mét em ®äc c©u hái 2 .
- CËu bÐ thÊy bµ cô ®ang lµm g× ?
- Gi¸o viªn hái thªm :
- Bµ cô mµi thãi s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ó lµm g× ?
-CËu bÐ cã tin lµ tõ thái s¾t lín mµi thµnh c¸i kim nhá kh«ng ?
- Nh÷ng c©u nµo cho thÊy lµ cËu bÐ kh«ng tin ?


c) LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n 3 vµ 4.
- Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u.
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
-Yªu cÇu nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã.
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .

-Yªu cÇu c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n
- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt.

- Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  ®o¹n 3 vµ 4.

d) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 3 vµ 4.
- Mêi häc sinh ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4.
- Mêi mét em ®äc c©u hái.
- Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ 4 tr¶ lêi c©u hái.

-          Bµ cô gi¶ng gi¶i nh­ thÕ nµo ?
- §Õn lóc nµy cËu bÐ cã tin lêi bµ cô kh«ng ? Chi tiÕt nµo chóng tá ®iÒu ®ã ?
- Mêi mét em ®äc c©u hái 4.
- C©u chuyÖn nµy khuyªn em ®iÒu g× ?

ñ) LuyÖn ®äc l¹i  :
- Yªu cÇu tõng em luyÖn ®äc l¹i .
- L¾ng nghe vµ chØnh söa lçi cho häc sinh .
2) Cñng cè  dÆn dß  : 
 - Qua c©u chuyÖn em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo  ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
- DÆn vÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi míi .


-Vµi em nh¾c l¹i tªn bµi häc


-Líp l¾ng nghe ®äc mÉu .
- Chó ý ®äc ®óng c¸c ®o¹n trong bµi nh­ gi¸o viªn l­u ý .

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
-RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : quyÓn , nguÖch ngo¹c ,..
- HS lÇn l­ît nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe gi¸o viªn ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- 3 em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi  .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 1,2 tr¶ lêi c©u hái
- Mçi khi cÇm s¸ch cËu chØ ®äc ®­îc vµi dßng lµ ch¸n vµ bá ®i ch¬i , viÕt chØ n¾n nãn vµi ch÷ ®Çu råi sau ®ã viÕt ngungo¹c cho xong chuyÖn .
- Bµ cô ®ang cÇm mét thãi s¾t m¶i mª mµi vµo mét t¶ng ®¸  .
- §Ó lµm thµnh mét c¸i kim kh©u .
- CËu bÐ ®· kh«ng tin ®iÒu ®ã .

- CËu ng¹c nhiªn hái : Thái s¾t to nh­ thÕ lµm thÕ nµo mµ mµi thµnh c¸i kim ®­îc ?

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n 3 vµ 4 .
- RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : hiÓu , quay ,..
- LÇn l­ît HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Ba em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi ( ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n ®äc .
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3 vµ 4 trong bµi.

- Hai em ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ 4
- Mét em ®äc c©u hái t×m hiÓu ®o¹n 3 .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 3, ®o¹n 4  tr¶ lêi c©u hái.
- Mçi ngµy mµi mét chót cã ngµy sÏ thµnh c¸i kim còng nh­ chÊu ®i häc
- CËu bÐ ®· tin ®iÒu ®ã , cËu hiÓu ra vµ ch¹y vÒ nhµ häc bµi .
- Trao ®æi theo nhãm vµ nªu :
- C©u chuyÖn khuyªn chóng ta cã tÝnh kiªn tr× , nhÉn n¹i , th× sÏ thµnh c«ng
- Chän ®Ó ®äc mét ®o¹n yªu thÝch .
- ThÝch bµ cô v× bµ ®· d¹y cho cËu bÐ .
-ThÝch cËu bÐ v× cËu hiÓu ra ®iÒu hay vµ biÕt lµm theo .
……………………………………………………………………………………………………………………………

No comments: