Thursday 27 June 2019

Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Tài năng Toán học trẻ MYTS khối lớp 8

TUYN TP 260 BÀI TOÁN ÔN THI
TÀI NĂNG TOÁN HC TR MYTS LP 8
(MYTS 2016, MYTS 2017, MYTS 2018, MYTS 2019)
(Khai ging liên tc khóa hc bi dưỡng HSG Toán 8 trc tuyến dành cho các em HS trên toàn quc)
Liên h tư vn hc tp và đt mua tài liu:
·       Thy Thích – Tel: 0919.281.916 (Zalo)
·       Email: HoctoanIQ@gmail.com
·       Websie: www.ToanIQ.com
PHN HƯỚNG DN GII

Bài 1. Cho ba s thc a, b, c tha mãn a – b = 1, b – c = 2. Tính giá tr ca biu thc:
          P = a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca.
Gii:
Ta có: a – b = 1, b – c = 2 => a – c = 3.
Ta có: P = a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca
2P = 2a2 + 2b2 + 2c2 – 2ab – 2bc – 2ca
<=> 2P = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2
<=> 2P = 12 + 22 + 32
<=> P = 7
Bài 2. Cho a, b, c là các s không dương tha mãn:
a2 + b2 + c2 = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2 và ab + bc + ca = 9.
Tính tng a + b + c.
Gii:
Ta có: a2 + b2 + c2 = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2
<=> a2 + b2 + c2 = a2 – 2ab + b2 + b2 – 2bc + c2 + c2 – 2ac + a2
<=> a2 + b2 + c2 – 2(ab + bc + ac) = 0
<=> a2 + b2 + c2 – 2.9 = 0
<=> a2 + b2 + c2 = 18
<=> (a + b + c)2 – 2(ab + bc + ac) = 18
<=> (a + b + c)2 = 18 + 2.(ab + bc + ac) = 18 + 2.9 = 36
<=> a + b + c = 6 hoặc a + b + c = -6.

Đ xem tiếp các bài tp khác trong tài liu vui lòng liên h trc tiếp ti Thy Thích theo s máy: 0919.281.916 (Zalo) đ đt mua tài liu và truy cp đăng ký kênh www.Youtube.com/toaniq  đ theo dõi các thông tin mi nht.No comments: