Thursday 18 July 2019

Bắt đầu học Tiếng Việt lớp 3 - BÀI 1 - ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH

BÀI 1: ÔN VỀ TỪ CHỈ
SỰ VẬT. SO SÁNH
Kiến thức cần
nhớ:
- Từ chỉ sự vật
là những từ chỉ con người, cây cối, con vật, đồ vật.
-  So sánh
là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác dựa trên nét đương đồng,
ở đó có sử dụng các từ ngữ so sánh : như, như là, là, hơn, kém, giống như,
không bằng, …

No comments: