Friday 27 November 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và bồi dưỡng HSG toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và bồi dưỡng HSG toán lớp 2 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và bồi dưỡng HSG toán lớp 1 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề và 25 đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho HS khối 1 và khối 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Wednesday 25 November 2020

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và Bồi dưỡng HSG Toán 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và Bồi dưỡng HSG Toán 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán 4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 4 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Monday 16 November 2020

ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA (CÓ ĐÁP ÁN). Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, Imass, Seamo, Kangaroo, Asmo,... dành cho các em HS khối 3,4,5 Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand). #TIMO #TOANQUOCTETIMO #TOANTIMO #DETHITOANTIMOLOP4 #DETHITOANTIMOLOP5 #TIMOVONGQUOCGIA #DETHITOANTIMO #ONTOANTIMO #TIMO2019 #TIMO2020 TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN THI TIMO LỚP 4,5 VÒNG LOẠI VÀ VÒNG QUỐC GIA (Có giải chi tiết) ĐỀ 1: (Đề thi Vòng Chung Kết Quốc Gia Khối 4 2019-2020) Logical Thinking Câu 1: Today is Sunday. Which day of the week will 616 days be later? Sunday: Chủ nhật. Hướng dẫn Ta có: 616 : 7 = 88 Vậy 616 ngày sau vẫn là Chủ Nhật. Đáp số: Sunday Câu 2: There are a total of 20 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 66 legs. How many chicken(s) is / are there? Total: Tổng số. Hướng dẫn Giả sử 20 con đều là thỏ thì số tổng số chân là: 20 x 4 = 80 (chân) Số chân dư ra so với thực tế là: 80 – 66 = 14 (chân) Dư 14 chân do mỗi con gà ít hơn mỗi con thỏ: 4 – 2 = 2 (chân) Số con gà có là: 14 : 2 = 7 (con) Đáp số: 7

Tuyển tập 17 đề thi Toán Kangaroo lớp 3 và lớp 4 (IKMC lớp 3,4) qua các ...

Tuyển tập 17 đề thi Toán Kangaroo lớp 3 và lớp 4 (IKMC lớp 3,4) qua các năm có giải chi tiết. Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, Imass, Seamo, Kangaroo, Asmo,... dành cho các em HS khối 3,4,5 Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang

Sunday 15 November 2020

Tuyển tập 10 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và 25 Đề th...


Tuyển tập 10 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC) lớp 1, 2 và 25 Đề thi Toán Kangaroo (IKMC) có đáp án. NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 1 THEO 8 CHUYÊN ĐỀ & TUYỂN TẬP 10 CHUYÊN ĐỀ VÀ 25 ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO CÓ ĐÁP ÁN TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO BỘ SÁCH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang

Monday 9 November 2020

Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 3 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 3 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 7 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và Bồi dưỡng HSG Toán 1. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và Tuyển tâp 25 đề thi Toán Kangaroo khối 1, 2 có đáp án. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 3 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 3 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 3 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và Bồi dưỡng HSG Toán 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 3 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 3 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 3 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và Bồi dưỡng HSG Toán 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 3 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 3 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 3 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán 4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 3 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 3 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 3 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Cộng trừ số thập phân lớp 5 - Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao


Cộng trừ số thập phân lớp 5 - Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao. Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 các trường chuyên. Liên hệ tư vấn tài liệu và học tập: 0919.281.916 (Zalo Thầy Thích). BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ THẬP PHÂN I. Phép Cộng Số Thập Phân: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: - Đặt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau và dấu phẩy cũng thẳng cột với nhau. - Cộng như cộng hai số tự nhiên. - Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. VD: Đặt tính rồi tính: a) 456,79 + 23,36 = ???? b) 478 + 18,201 b) Ta có: 478 + 18,201 = 478,000 + 18,201 II. Phép Trừ Hai Số Thập Phân: Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau: - Đặt số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và hai dấu phẩy thẳng cột với nhau. - Trừ hai số như hai số tự nhiên. - Viết dấu phẩy của hiệu thẳng cột với hai dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Friday 6 November 2020

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 nâng cao

 Tài liệu Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 nâng cao. Các bậc PH, GV có thể tải tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1h1fO2JHD90ML_jIjrca0zYiepTUfJhg7/view?usp=sharing

TÀI LIỆU MẪU:

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5

TUẦN 1

Họ và tên : ………………………………………..Lớp 5…

Bài 1: a) Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:

cho:……………………………………………………………………………….

chết: ……………………………………………………………………………

bố :………………………………………………………………………………..

b) Đặt câu với mỗi nhóm từ đồng nghĩa tìm được ở câu a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: - Tìm từ đồng nghĩa với từ đen dùng để nói về :

a)    Con mèo : …………………………………………………………………

b)    Con chó : …………………………………………………………………

c)     Con ngựa : ……………………………………………………………….

d)    Đôi mắt : …………………………………………………………………

 

-        Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được.

 

 

 

 

 

Bài 3: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B theo nội dung bài đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa (sgk trang 10)

A

B

tàu đu đủ

làng quê

rơm và thóc

màu trời

mái nhà

màu lúa

chùm quả xoan

lá mít

tàu lá chuối

bụi mía

con chó

quả ớt

nắng

vàng giòn

toàn màu vàng

vàng xuộm

vàng hoe

vàng ối

vàng xọng

vàng mượt

vàng mới

vàng hơn thường khi

đỏ chói

vàng tươi

vàng lịm

 

Bài 4: Liệt kê 5 từ chỉ màu xanh mà em biết, đặt câu với mỗi từ đó.

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (in đậm) trong các tập hợp từ sau :

a)    “… những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.”

b)    Bông hoa huệ trắng muốt.

c)     Đàn cò trắng phau.

d)    Hoa ban nở trắng xóa núi rừng.

 

 

 

 

 

Bài 6: Tìm chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là………………

Viết là………………

Âm “gờ”

Viết là………………

Viết là………………

Âm “ngờ”

Viết là………………

Viết là………………

 

Bài 7: Hãy điền chữ thích hợp vào các ô trống sau:

nghỉ …..ơi; suy ….ĩ; …..oằn ngoèo; …..iêng ngả;  ……iên cứu;   ……iện ngập;  ….ênh rạch; …..ính trọng; ….ánh xiếc; …..ông kênh; cấu …..ết; ….ẽo kẹt.

Bài 8: Hãy lập dàn ý một bài miêu tả buổi sáng mùa đông nơi em sống.