Monday 16 November 2020

Tuyển tập 17 đề thi Toán Kangaroo lớp 3 và lớp 4 (IKMC lớp 3,4) qua các ...

Tuyển tập 17 đề thi Toán Kangaroo lớp 3 và lớp 4 (IKMC lớp 3,4) qua các năm có giải chi tiết. Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, Imass, Seamo, Kangaroo, Asmo,... dành cho các em HS khối 3,4,5 Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang

Part A: Each correct answer is worth 3 points 1. Lea has 10 rubber stamps. Each stamp has one of the digits: Lea có 10 tem cao su. Mỗi tem có 1 trong các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. She prints the date of St. Patrick’s Day 2018: Cô in ngày của Ngày Thánh Patrick 2018: How many different stamps does she use? Hỏi cô ấy sử dụng bao nhiêu tem khác nhau? (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) 10 2. The picture shows three flying arrows and nine fixed balloons. When an arrow hits a balloon, it bursts, and the arrow flies further in the same direction. How many balloons will be hit by the arrows? Hình ảnh cho thấy ba mũi tên đang bay và chín quả bóng bay cố định. Khi một mũi tên trúng một quả bóng bay, nó sẽ nổ tung và mũi tên bay xa hơn theo cùng một hướng. Hỏi có bao nhiêu quả bóng sẽ bị trúng mũi tên? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 3. Susan is six years old. Her sister is one year younger, and her brother is one year older. What is the sum of the ages of the three siblings? Susan sáu tuổi. Em gái của cô ấy trẻ hơn một tuổi và anh trai cô ấy già hơn một tuổi. Tổng số tuổi của ba anh chị em là bao nhiêu? (A) 10 (B) 15 (C) 18 (D) 21 (E) 30

No comments: