Monday 31 October 2022

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 vòng 3 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 vòng 3 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm. Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Sunday 30 October 2022

Ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 1: Tư duy Logic và Dãy số viết theo quy luật...


Tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 1: Tư duy Logic và Dãy số viết theo quy luật (Logical Thinking)

Ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)


Tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)

Ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán


Tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới (Number Theory)

Ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 4: Hình học (Geometry)


Tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 4: Hình học (Geometry).

Ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics)


Tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 - Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics).

Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luậtTài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật (Logical Thinking)

Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)

Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới (Number Theory)

Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 4: Hình học (Geometry)


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 4: Hình học (Geometry)

Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics)


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 4 - Chuyên đề 5: Tổ hợp (Combinatorics).

Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật (Logical Thinking).

Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức (Arithmetic)

Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán


Tài liệu Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới (Number Theory).

Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 4: Ôn thi về Hình học (Geometry)


Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 4: Ôn thi về Hình học (Geometry).

Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Ôn thi về Tổ hợp (Combinatorics)


Toán quốc tế TIMO lớp 2 - Chuyên đề 5: Ôn thi về Tổ hợp (Combinatorics)

Đề ôn thi Toán TIMO lớp 1 Vòng loại và Chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Toán TIMO lớp 1 Vòng loại và Chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 1 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)

Đề ôn thi Toán TIMO lớp 1 Vòng chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Toán TIMO lớp 1 Vòng chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 1 vòng loại và chung kết quốc gia vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)

Đề ôn thi Toán TIMO lớp 3 Vòng loại và Chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Toán TIMO lớp 3 Vòng loại và Chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 3 vòng loại và chung kết quốc gia vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)

Đề ôn thi Toán TIMO lớp 3 Vòng chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Toán TIMO lớp 3 Vòng chung kết quốc gia (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 3 vòng loại và chung kết quốc gia vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com

Tuyển tập 35 Tuần phát triển tư duy môn Toán lớp 3(Có hướng dẫn giải)


Tài liệu tuyển tập 35 Tuần phát triển tư duy môn Toán lớp 3 - mẫu Tuần 6 (Có hướng dẫn giải).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).