Friday 2 December 2016

BÀI TẬP VỀ TRUNG BÌNH CỘNG TOÁN LỚP 4

BÀI TẬP VỀ TRUNG BÌNH CỘNG TOÁN LỚP 4

Dang: Toán có lời văn về Trung bình cộng

1.      Một đội thủy lợi sửa chữa kênh tưới nước vào ruộng. Đợt một sửa được 53 mét kênh, đợt hai sửa được 50 mét, đợt ba sửa được 35 mét kênh. Hỏi trung bình mỗi đợt đội thủy lợi đó sửa được bao nhiêu mét kênh?

2.      Một đội công nhân làm đường, ngày thứ nhất hoàn thành 37 mét đường, ngày thứ hai hoàn thành 40 mét đường, ngày thứ ba làm được 52 mét đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?

3.      Một đoàn xe trở hàng gồm 8 xe tải nhỏ và 4 xe tải to. Mỗi xe tải nhỏ trở 28 tạ hàng và mỗi xe tải to trở 52 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trong đoàn xe trở bao nhiêu tạ hàng?

4.      Một đoàn xe trở hàng gồm 3 xe tải nhỏ và 9 xe tải to. Mỗi xe tải nhỏ trở 28 tạ hàng và mỗi xe tải to trở 52 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trong đoàn xe trở bao nhiêu tạ hàng?
5.      Một đoàn xe trở hàng gồm 6 xe tải nhỏ và 7 xe tải to. Mỗi xe tải nhỏ trở 29 tạ hàng và mỗi xe tải to trở 94 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trong đoàn xe trở bao nhiêu tạ hàng?
6.      Khối lớp 4 trường em có 3 lớp. Lớp 4A có 35 học sinh. Lớp 4B có ít hơn lớp 4A 9 học sinh. Lớp 4C có nhiều hơn lớp 4A 24 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
7.      Một đội thủy lợi sửa chữa kênh tưới nước vào ruộng. Đợt một sửa được 44 mét kênh, đợt hai sửa được 38 mét, đợt ba sửa được 56 mét kênh. Hỏi trung bình mỗi đợt đội thủy lợi đó sửa được bao nhiêu mét kênh?
8.      Một trại chăn nuôi có 9 con bò loại B và 6 con bò loại A. Mỗi con loại B cho 29 lít sữa trong một tuần, mỗi con loại A cho 104 lít sữa trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi con bò trong trại chăn nuôi đó cho bao nhiêu lít sữa trong một tuần?
9.      Một đoàn xe trở hàng gồm 4 xe tải nhỏ và 9 xe tải to. Mỗi xe tải nhỏ trở 24 tạ hàng và mỗi xe tải to trở 50 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe trong đoàn xe trở bao nhiêu tạ hàng?
10. Khối lớp 4 trường em có 3 lớp. Lớp 4A có 40 học sinh. Lớp 4B có nhiều hơn lớp 4A 8 học sinh. Lớp 4C có ít hơn lớp 4A 17 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
11. Một trại chăn nuôi có 5 con bò loại B và 4 con bò loại A. Mỗi con loại B cho 27 lít sữa trong một tuần, mỗi con loại A cho 54 lít sữa trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi con bò trong trại chăn nuôi đó cho bao nhiêu lít sữa trong một tuần?
12. Một đội thủy lợi sửa chữa kênh tưới nước vào ruộng. Đợt một sửa được 30 mét kênh, đợt hai sửa được 45 mét, đợt ba sửa được 45 mét kênh. Hỏi trung bình mỗi đợt đội thủy lợi đó sửa được bao nhiêu mét kênh?
13. Một thợ dệt vải ngày thứ nhất dệt được 46 mét vải, ngày thứ hai dệt được ít hơn ngày thứ nhất 7 mét vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 7 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày người thợ đó dệt bao nhiêu mét vải?
14. Khối lớp 4 trường em có 3 lớp. Lớp 4A có 35 học sinh. Lớp 4B có nhiều hơn lớp 4A 9 học sinh. Lớp 4C có ít hơn lớp 4A 12 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
15. Một đội công nhân làm đường, ngày thứ nhất hoàn thành 38 mét đường, ngày thứ hai hoàn thành 40 mét đường, ngày thứ ba làm được 12 mét đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?
16. Một thợ dệt vải ngày thứ nhất dệt được 36 mét vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 10 mét vải, ngày thứ ba dệt được ít hơn ngày thứ nhất 22 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày người thợ đó dệt bao nhiêu mét vải?
17. Khối lớp 4 trường em có 3 lớp. Lớp 4A có 52 học sinh. Lớp 4B có nhiều hơn lớp 4A 8 học sinh. Lớp 4C có ít hơn lớp 4A 17 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Dạng: Tìm số còn lại biết nó bé (lớn) hơn trung bình cộng k đơn vị

18. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 23 ; 24 và 28. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 33 đơn vị. Tìm số còn lại?
19. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 26 ; 44 và 34. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 19 đơn vị. Tìm số còn lại?
20. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 33 ; 38 và 29. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 20 đơn vị. Tìm số còn lại?
21. Cho ba số, biết hai số đầu lần lượt là 23 và 25. Số còn lại bé hơn trung bình cộng của tất cả ba số là 2 đơn vị. Tìm số còn lại?
22. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 42 ; 28 và 21. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 41 đơn vị. Tìm số còn lại?
23. Cho ba số, biết hai số đầu lần lượt là 34 và 36. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả ba số là 10 đơn vị. Tìm số còn lại?
24. Cho ba số, biết hai số đầu lần lượt là 42 và 34. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả ba số là 20 đơn vị. Tìm số còn lại?
25. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 34 ; 25 và 36. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 13 đơn vị. Tìm số còn lại?
26. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 23 ; 25 và 20. Số còn lại bé hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 5 đơn vị. Tìm số còn lại?
27. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 27 ; 29 và 29. Số còn lại bé hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 4 đơn vị. Tìm số còn lại?
28. Cho bốn số, biết ba số đầu lần lượt là 47 ; 28 và 41. Số còn lại lớn hơn trung bình cộng của tất cả bốn số là 13 đơn vị. Tìm số còn lại?

Dạng: Tìm Trung bình cộng, Mối liên hệ giữa Trung bình cộng và tổng

29. Biết trung bình cộng hai số bằng 9, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứ hai là 0?
30. Cho biết trung bình cộng của bảy số là 9, hãy tính tổng của bảy số đó.
31. Biết trung bình cộng hai số bằng 4, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứ hai là 3?
32. Biết trung bình cộng hai số bằng 8, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứ hai là 7?
33. Biết trung bình cộng hai số bằng 20, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứ hai là 10?
34. Biết trung bình cộng hai số bằng 14, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 24?
35. Cho biết tổng của sáu số là 42, hãy tính trung bình cộng của sáu số đó.
36. Cho biết trung bình cộng của năm số là 9, hãy tính tổng của năm số đó.
37. Cho biết tổng của sáu số là 36, hãy tính trung bình cộng của sáu số đó.
38. Cho biết tổng của sáu số là 54, hãy tính trung bình cộng của sáu số đó.
39. Biết trung bình cộng hai số bằng 7, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 9?
40. Cho hai số:80 và 86. Trung bình cộng của hai số trên là:…
41. Cho hai số:69 và 77. Trung bình cộng của hai số trên là:…
42. Cho các số 7, 5, 7, 21. Tính trung bình cộng của 4 số trên.
43. Biết trung bình cộng hai số bằng 14, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứ hai là 10?
44. Cho các số 6, 1, 14.Tính trung bình cộng của 3 số trên.
45. Cho biết trung bình cộng của sáu số là 9, hãy tính tổng của sáu số đó.
46. Biết trung bình cộng hai số bằng 8, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 11?
47. Biết trung bình cộng 3 số bằng 10, và biết 2 số trong chúng là 6, 10. Hãy tìm số còn lại.

Link tải về tại đây hoặc tại đây
Chúc các em học tốt!

No comments: