Saturday 10 December 2016

ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN TOÁN LỚP 2 NĂM 2016 - 2017

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Họ và tên: ..................................
Lớp:............................
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  
  NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút 
I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:
A. 60            B. 68        C. 70             D. 80
Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10            B. 90           C. 99          D. 100
Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45  90 – 30
A. <             B. >            C. =            D. +
Câu 4: (0,5 điểm)  - 35 = 65. Số cần điền vào ô trống là:
A. 90             B. 35         C. 100           D. 30
Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có .... giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 12            B. 24        C. 14             D. 15
Câu 6: (0,5 điểm)
Hình bên có số hình tứ giác là:
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán
A. 1            B. 2         C. 3             D. 4
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
26 + 29                45 + 38                41 - 27               60 – 16
........................ ........................ ........................ ........................
........................ ........................ ........................ ........................
........................ ........................ ........................ ........................
Câu 2: (1 điểm) Tìm x:
x + 28 = 54         44 + x = 72          x – 38 = 62        98 - x = 19
........................ ........................ ........................ ........................
........................ ........................ ........................ ........................
Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô - gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải
Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?
Bài giải

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

I. TRẮC NGHIỆM
Câu123456
Đáp án  B C A C B C
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán
Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.
x + 28 = 54            44 + x = 72             x – 38 = 62             98 - x = 19
x = 54 - 28              x = 72 – 44           x = 62 + 38             x = 98 - 19
x = 26                    x = 28                   x = 100                    x = 79
Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô - gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải
Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)
Bao thóc cân nặng số ki – lô – gam là: Bao thóc cân nặng là: (0, 5 điểm)
50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)
Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm)
Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Năm nay Lan có số tuổi là:
Số tuổi của Lan là: (0, 5 điểm)
43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)
Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)
Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?
Bài giải
Số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 ta có:
16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)
Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)
Đáp số: 0.
Nếu HS chỉ đưa ra kết quả là hiệu bằng 0 vẫn cho điểm tối đa cho toàn bài (tức 0,5 điểm).

No comments: