Saturday 10 December 2016

ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM 2016-2017 CÓ ĐÁP ÁN

PHÒNG GD&ĐT HÀM TÂN                                                         KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH SƠN MỸ 2                                                          MÔN: TOÁN – KHỐI 4
                                                                                              Năm học: 2016 – 2017

A/ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN

I - Trắc nghiệm: 6 (đ)
Câu 1: Cho a = 8264; b = 1459 (1 đ)
A. Thì giá trị biểu thức: a + b = ?
A – 6805
B – 1459
C – 8264
D – 9723
B. Thì giá trị biểu thức: a – b = ?
A – 6805
B – 1459
C – 8264
D – 9723
Câu 2: Viết dấu thích hợp vào ô trống: (1 đ)
A. 234 × (1257 – 257) = 234  1257   234   257
B. 135 × 80 + 20 × 135 = 135  (80 + 20)

Câu 3: (1 đ) Viết số thích hợp vào ô trống:
Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4
Câu 4: (1 đ) Cho tam giác ABC (như hình vẽ)
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống
a) Đoạn thẳng vuông góc với BC là: ________
b) Vẽ thêm một cạnh song song với cạnh BC.
Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4
Câu 5: Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 đ)
A – a + b = b + a
B – a + b = b – a
C – a x b = b x a
D – a x b + a x c = a x (b + c)
Câu 6: Nối cột A với cột B cho phù hợp (1 đ)
Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4
II - Tự luận: 4 (đ)
Câu 7: Tính (2 đ)
 Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4
Câu 8: Hiện nay hai chị em của Lan và Hoa có chung 21 tuổi. Biết Lan hơn Hoa 3 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay? (2đ)

B/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

I - Trắc nghiệm: (6 đ)
Câu
1   (1 đ)
2   (1 đ) 
Đáp án
D
A
A. 234 x 1257 – 234 x 257 
B. 135 x (80 + 20)
Điểm
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)

Câu
 3 
 4 
Đáp án
879
B– AH
đỉnh  H; cạnh HB, HC
Điểm
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)
(1 đ)

Câu 5
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án
Đ
S
S
Đ
Điểm
(0, 25 đ)
(0, 25 đ)
(0, 25 đ)
(0, 25 đ)
Câu 6
Đáp án210 cm2 = 2 dm2 10 cm215 m2 = 150 000 cm2
Điểm (0, 25 đ)(0, 25 đ)
Đáp án500cm2 = 50 dm220 000 cm2 = 2 m2
Điểm(0, 25 đ)(0, 25 đ)
II - Tự luận: 4(đ)
Câu 7: Tính (2đ)
Câu 
A
B
C
D
Đáp án
80139
29929
30107
13008
Điểm
(0, 5 đ )
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)
(0, 5 đ)
Câu 8: (2đ)
Tuổi của Hoa: (0, 25 đ)
(21 –3) : 2 = 9 (tuổi) (0, 5 đ)
Tuổi của Lan: (0, 25 đ)
21 – 9 = 12 (tuổi) (0, 5 đ)
Đáp số: Hoa 9 tuổi (0, 5 đ)
             Lan 12 tuổi
SƯU TẦM

No comments: