Friday 2 December 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có hd chi tiết

Trường tiểu học...
Họ và tên:_____________________
Lớp:__________

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HKI
Môn: Toán (Năm học: ...)
Khối: 5      
Thời gian: 40 phút
 Bài 1 (2đ) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m2 8dm2 =........m2 là:
A. 9,8                    B. 9,80                  C. 9,08                   D. 9,008
b/ Giá trị chữ số 9 trong số 7,009 là:
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5
c/ Số 9,6 viết dưới dạng hỗn số là:
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5
d/ Tỉ số phần trăm của 16 và 25 là :
A. 6,4%               B. 0,64%               C. 64%                  D. 6,04%
Bài 2 (1,5đ) :Tìm x
a/ x – 64,8 = 35,08
b/ x : 2,8 = 5,06
Bài 3 (2đ) / Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a/ 98dm2 = 9,8m                                b/ 0,49 = 49% 
c/ 69,7 + 4 = 69,11 □                             d/ 30 – 2,4 = 27,6 
Bài 4 (2đ) : Đặt tính rồi tính
48,95 + 29,91
76,48 – 8,64
25,8 × 1,5
91,08 : 3,6
Bài 5 (1đ): Một ô tô cứ 10l xăng đi được 80km. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 128km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
Bài 6 (1,5đ): Một hình tam giác có độ dài đáy là 28cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 5

Bài 1:
a. C
b. D
c. A
d. C
Bài 2 (1,5đ) :Tìm x
a/ x – 64,8 = 35,08
X = 35,08 + 64,8
X = 99,88
b/ x : 2,8 = 5,06
X = 5,06 × 2,8
X = 14,168
Bài 3 (2đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a/ S
b/ Đ
c/ S
d/ Đ
Bài 4:
68,72 + 29,91 = 98,63
52,37 – 8,64 = 43,73
25,8 × 1,5 = 38,7
0,603 : 0,09 = 6,7
Bài 5
Cách 1: Số lít xăng ô tô đi 1km là:
10 : 80 = 0,125 (l) (0,5đ)
Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
0,125 × 120 = 15 (l) (0,5đ)
Đáp số: 15 lít xăng.
Cách 2: Một lít xăng đi được số kí-lô-mét:
80 : 10 = 8 (km) (0,5đ)
Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
120 : 8 = 15 (l) (0,5đ)
Đáp số: 15 lít xăng
Cách 3: Quãng đường dài 120km gấp quãng đường dài 80km số lần là:
120 : 80 = 1,5 (lần) (0,5đ)
Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
10 x 1,5 = 15 (l) (0,5đ)
Đáp số: 15 lít xăng
Cách 4: Đi 1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
10 : 80 = 0,125 (l) (0,5đ)
Quãng đường 120km dài hơn quãng đường dài 80km là
120 – 80 = 40 (km)
Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
0,125 × 40 + 10 = 15 (l) (0,5đ)
Đáp số: 15 lít xăng
Cách 5: Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
(10 : 80) × 120 = 15 (l) (0,5đ)
Đáp số: 15 lít xăng
Cách 6: Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:
(120 : 80) × 10 = 15 (l) (1đ)
Đáp số: 15 lít xăng
Bài 6 (1,5đ):
Chiều cao của hình tam giác đó là: 28 × = 21 (cm) (0,75đ)
Diện tích hình tam giác đó là: 28 × 21 : 2 = 294 (cm2) (0,75đ)
Đáp số: 294cm2

No comments: