Thursday 8 December 2016

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT CGD


Phiếu bài tập
  Thứ , ngày  ......  tháng   ...  năm 20..
Điểm :            
Học sinh: ....,.......................................................................................................................................
                                    Lớp 1D


Bài 1:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng:  nghề, chá, thủ, kha
Bài 2:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng: qua, quê, quỉ, quả
Bài 3:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng: làn, vần, nhất, xéo
Bài 4:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng : hoa, xòe, quỉ, quả

Bài 5:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng :khuyết , nguyễn, tuyết, , nguyệt
Bài 6:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng : thụi, thúy, khoe, khoe
Bài 7:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng :  bia, cua, mưa, đuối
Bài 8:  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng :  cốc, cuốc, quốc, quả
Bài 9 :  Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng : của, quả,dĩa, giã
Phiếu bài tập
  Thứ , ngày  ......  tháng   ...  năm 20..
Điểm :            
Học sinh: ....,.......................................................................................................................................
                                    Lớp 1...


Bài 1:  Điền vào chỗ trống
a)      a  hay ơ :

bài  th...
cái c...
ph... trà
quả m....

b)    ng hay ngh

.........ỉ hè
cây   ........ô
......ẫm nghĩ
con    .....é

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a. Điền  chữ (r / d / gi):
      Rùa con đi h ọc
…ùa con đi chợ mùa xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Mua xong chợ đã vãn chiều
Heo heo …ó thổi cánh …iều mùa thu.
                                Theo Mai Văn Hai

b. Điền ch ữ ng hoặc chữ ngh

Cái trống trường em
Mùa hè cũng …..ỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm …ẫm …….ĩ


Bài  3: Ñieàn  vaøo choã chaám:
 a.  Điền tiếng có vần ao hoặc au
đèn ông      .....
con        ......
tờ      .......       Nhi Đồng
bó        ......       cải
b. Điền nạ hoặc lạ, nơ hoặc
đeo mặt      ......
cài       ......
người   khách     .......
........     đãng
 c. Điền ng hay ngh:
lắng   .......e
suy    ..... ĩ
hoan     ..... ênh
xoay   .....iêng
phi      ..... ựa
nghi    ..... ờ
thơm     ......on
đàn      .....an


Phiếu bài tập
  Thứ , ngày  ......  tháng   ...  năm 20..
Điểm :            
Học sinh: ....,.......................................................................................................................................
                                    Lớp 1...


 Bài 1 : Em hãy đọc các tiếng sau: xuân, chân , lê, quà, duyên
Câu 1: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần chỉ có âm chính:

Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm đệm và âm chính:
           
Câu 3: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm chính và âm cuối:
           
Câu 4: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm đệm, âm chính và âm cuối:
           
Câu 5: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có nguyên âm đôi:
         
Bài 2 : Em hãy đọc các tiếng sau: bò, quỷ, khuya, trúc, ngoại
Câu 1: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần chỉ có âm chính:

Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm đệm và âm chính:
           
Câu 3: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm chính và âm cuối:
           
Câu 4: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có âm đệm, âm chính và âm cuối:
           
Câu 5: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng chứa vần có nguyên âm đôi:
           


Nguyễn Trang sưu tầm

Bài viết liên quan:

TUYỂN TẬP 19 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO VNEN CÓ HD


No comments: