Monday 10 February 2020

BỘ ĐỀ ÔN GIỮA KÌ 2 LỚP 3 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Link tải tại đây: BỘ ĐỀ ÔN GIỮA KÌ 2 LỚP 3 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỮA HK II – ĐỀ SỐ 1
Môn: Toán – Năm học 2019 - 2020
1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 9999?
A. 9899.           B. 9989.        C. 9998.           D. 9889.
2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?
A. 6289.           B. 6299.        C. 6298.           D. 6288.  
3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm ?
A. 82 dm.          B. 802 dm.      C. 820 dm.          D. 10 dm.
4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:
A. thứ hai.          B. thứ ba.       C. thứ tư.           D. thứ năm.
5. (1 điểm) Hình bên có mấy góc vuông ? Hãy khoanh
vào kết quả đúng dưới đây:
A. 1.             B. 2.             C. 3.               D. 4.
6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 6943 + 1347                      b) 9822  –  2918
...................................                 ...................................
..................................                 ...................................
...................................                 ....................................
..................................                  ....................................
c) 1816 x 4                        d) 3192  :  7
..................................                ...................................
..................................                ....................................
...................................                ....................................
..................................                ....................................
...................................                ....................................
7. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?
Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
8. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh ?
Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

tại trọn bộ tại đây

No comments: