Showing posts with label Giáo án. Show all posts
Showing posts with label Giáo án. Show all posts

Thursday 20 June 2019

GIÁO ÁN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁC KHỐI

GIÁO ÁN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁC KHỐI
Tài liệu em sưu tầm, anh chị em tải về tham khảo tại đâyGIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ Link tải tại đây - Hoặc tại đây
TAÄP ÑOÏC: ( T 1+2)         COÙ COÂNG MAØI SAÉC, COÙ NGAØY NEÂN KIM.
I. MUÏC TIEÂU:
- §äc ®óng, râ rµng toµn bµi, bݪt nghØ h¬i sau dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn: Lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
- Häc sinh kh¸, giái hiÓu ý nghÜa cña c©u tôc ng÷ Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim.
II.  ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Gi¸o viªn: Tranh minh häa bµi häc trong s¸ch gi¸o khoa.
- Häc sinh: B¶ng phô.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  - HOÏC :  ( 35 – 40 Phuùt )
TiÕt 1:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) Baøi môùi.
* Giíi thiÖu “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim.
a) LuyÖn ®äc ®äan 1 vµ 2:          
- §äc mÉu diÔn c¶m toµn bµi .
- §äc  giäng kÓ c¶m  ®éng  nhÑ nhµng nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn ®­îc tõng vai trong chuyÖn 
* H­íng dÉn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
 - Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
- Yªu cÇu HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .
- Mêi c¸c nhãm thi ®ua ®äc .


- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt .
-Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  c¶ bµi .
b) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 1 vµ 2
-Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 tr¶ lêi c©u hái
  - Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh thÕ nµo ?


- Mêi mét em ®äc c©u hái 2 .
- CËu bÐ thÊy bµ cô ®ang lµm g× ?
- Gi¸o viªn hái thªm :
- Bµ cô mµi thãi s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ó lµm g× ?
-CËu bÐ cã tin lµ tõ thái s¾t lín mµi thµnh c¸i kim nhá kh«ng ?
- Nh÷ng c©u nµo cho thÊy lµ cËu bÐ kh«ng tin ?


c) LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n 3 vµ 4.
- Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u.
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
-Yªu cÇu nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã.
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .

-Yªu cÇu c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n
- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt.

- Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  ®o¹n 3 vµ 4.

d) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 3 vµ 4.
- Mêi häc sinh ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4.
- Mêi mét em ®äc c©u hái.
- Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ 4 tr¶ lêi c©u hái.

-          Bµ cô gi¶ng gi¶i nh­ thÕ nµo ?
- §Õn lóc nµy cËu bÐ cã tin lêi bµ cô kh«ng ? Chi tiÕt nµo chóng tá ®iÒu ®ã ?
- Mêi mét em ®äc c©u hái 4.
- C©u chuyÖn nµy khuyªn em ®iÒu g× ?

ñ) LuyÖn ®äc l¹i  :
- Yªu cÇu tõng em luyÖn ®äc l¹i .
- L¾ng nghe vµ chØnh söa lçi cho häc sinh .
2) Cñng cè  dÆn dß  : 
 - Qua c©u chuyÖn em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo  ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
- DÆn vÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi míi .


-Vµi em nh¾c l¹i tªn bµi häc


-Líp l¾ng nghe ®äc mÉu .
- Chó ý ®äc ®óng c¸c ®o¹n trong bµi nh­ gi¸o viªn l­u ý .

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
-RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : quyÓn , nguÖch ngo¹c ,..
- HS lÇn l­ît nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe gi¸o viªn ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- 3 em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi  .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 1,2 tr¶ lêi c©u hái
- Mçi khi cÇm s¸ch cËu chØ ®äc ®­îc vµi dßng lµ ch¸n vµ bá ®i ch¬i , viÕt chØ n¾n nãn vµi ch÷ ®Çu råi sau ®ã viÕt ngungo¹c cho xong chuyÖn .
- Bµ cô ®ang cÇm mét thãi s¾t m¶i mª mµi vµo mét t¶ng ®¸  .
- §Ó lµm thµnh mét c¸i kim kh©u .
- CËu bÐ ®· kh«ng tin ®iÒu ®ã .

- CËu ng¹c nhiªn hái : Thái s¾t to nh­ thÕ lµm thÕ nµo mµ mµi thµnh c¸i kim ®­îc ?

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n 3 vµ 4 .
- RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : hiÓu , quay ,..
- LÇn l­ît HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Ba em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi ( ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n ®äc .
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3 vµ 4 trong bµi.

- Hai em ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ 4
- Mét em ®äc c©u hái t×m hiÓu ®o¹n 3 .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 3, ®o¹n 4  tr¶ lêi c©u hái.
- Mçi ngµy mµi mét chót cã ngµy sÏ thµnh c¸i kim còng nh­ chÊu ®i häc
- CËu bÐ ®· tin ®iÒu ®ã , cËu hiÓu ra vµ ch¹y vÒ nhµ häc bµi .
- Trao ®æi theo nhãm vµ nªu :
- C©u chuyÖn khuyªn chóng ta cã tÝnh kiªn tr× , nhÉn n¹i , th× sÏ thµnh c«ng
- Chän ®Ó ®äc mét ®o¹n yªu thÝch .
- ThÝch bµ cô v× bµ ®· d¹y cho cËu bÐ .
-ThÝch cËu bÐ v× cËu hiÓu ra ®iÒu hay vµ biÕt lµm theo .
……………………………………………………………………………………………………………………………

Monday 29 August 2016

Giáo án lớp 1 các môn

[Toán lớp 1] - Nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong quá trinh giảng dạy, nguyentrangmath.com sưu tầm bộ giáo án lớp 1 trọn bộ (các môn: Toán, Vần, Tập Viết, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội, Thủ công, Thể dục). Chúc các thầy cô một năm học mới nhiều thắng lợi

Bài viết liên quan:
- Giáo án buổi chiều lớp 2
- Giáo án lớp 4 trọn bộ theo chương trình VNENTải về trọn bộ tại đây
 Nguyễn Trang sưu tầm
Ngoài ra, nguyentrangmath.com còn có giáo án Toán lớp 3, Toán lớp 4.....

Thursday 18 August 2016

DẠY VÀ HỌC TẬP VIẾT Ở TIỂU HỌC - TRẦN MẠNH HƯỞNG

[Tài liệu tham khảo] - DẠY VÀ HỌC TẬP VIẾT Ở TIỂU HỌC - TRẦN MẠNH HƯỞNG là tài liệu mà nguyentrangmath sưu tầm để quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo. Chúc các em rèn chữ đẹp!


Các bạn vui lòng tải tài liệu về tại link dưới đây:

Giáo án buổi chiều lớp 5 tham khảo

[Tài liệu lớp 5] - nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý thầy cô "bộ giáo án buổi chiều lớp 5" để quý thầy cô tham khảo. Chúc thầy cô dạy tốt!

Có thể bạn quan tâm:

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 5 TRỌN BỘ
Trên đây chỉ là phần giáo án môn Toán, để xem trọn bộ vui lòng tải về
Nguyễn Trang sưu tầm

Có thể bạn quan tâm:

Giáo án buổi chiều lớp 2 theo chương trình SEQAP tham khảo

[Tài liệu lớp 2] - nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý thầy cô "bộ giáo án buổi chiều lớp 2" để quý thầy cô tham khảo. Chúc thầy cô dạy tốt!

Có thể bạn quan tâm:

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TRỌN BỘ theo chương trình SEQAP
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp  (tiết 1)

  1. MỤC TIÊU:
  2. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.
  3. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
  4. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

  1. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  2. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
  3. Học sinh: Đồ dung học tập.

Giáo án buổi chiều lớp 3 tham khảo

[Tài liệu lớp 3] - nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý thầy cô "bộ giáo án buổi chiều lớp 3" để quý thầy cô tham khảo. Chúc thầy cô dạy tốt!

Có thể bạn quan tâm:

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 3 TRỌN BỘ
Nguyễn Trang sưu tầm

Có thể bạn quan tâm:

Tuyển tập giáo án Mỹ Thuật Đan Mạch khối Tiểu học (Tham khảo)

[nguyentrangmath.com] - Xin giới thiệu với  quý thầy cô bộ giáo án Mỹ thuật Đan Mạch các khối lớp 1, 2,3 ,4 ,5 để quý thầy cô tham khảo. 

Quý thầy cô tải tài liệu tại các link dưới đây:

Tuyển tập giáo án các môn lớp 4 theo chương trình GDCN tham khảo

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath xin giới thiệu với quý thầy cô bộ giáo án theo chương trình giáo dục công nghệ để thầy cô tham khảo. 

Quý thầy cô tải giáo án tại các link dưới đây:
Môn Toán

Tuyển tập giáo án các môn lớp 4 theo chương trình GDCN tham khảo

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath xin giới thiệu với quý thầy cô bộ giáo án theo chương trình giáo dục công nghệ để thầy cô tham khảo. 

Quý thầy cô tải giáo án tại các link dưới đây:
Môn Toán