Friday 30 September 2016

Tổng hợp và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 3 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Bài 1: Sắp xếpBài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 452; 418; 341; 501 là: ...
Câu 2: Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị được viết là:….
Câu 3: Cho 378 = 300 + … + 8
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 4: Tính: 475 + 108 = …
Câu 5: Tính: 257 + 82 = …
Câu 6: Cho 965= … + 60 + 5 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 7: Hiệu của một số tự nhiên với 215 là 349. Số tự nhiên đó là: ,,,
Câu 8: Cho các số: 85;  ; 245. Số bé nhất trong các số là: …
Câu 9: Cho dãy số: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; …
Câu 10: Tìm X biết: X – 276 = 75 + 56
Câu 11: Tìm X biết: 82 + X + 133 = 563                                 
Câu 12: Tính 736 – 452 = … 
Câu 13: Tính: 472 – 156 = … 
Câu 14: Tổ công nhân được giao nhiệm vụ may một số áo. Số áo của tổ thứ nhất cần may là số tròn chục lớn nhất bé hơn 300. Số áo của tổ thứ hai cần may ít hơn tổ thứ nhất 35 cái. Hỏi tổ thứ hai cần may bao nhiêu cái áo?
Câu 15: Tính: 4 x 9 + 125 = …
Câu 16: Số gồm hai trăm, 4 chục và 8 đơn vị được viết là:… 
Câu 17: Cho: 479 – 283 = 468 - …
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 18: Tổng hai số là 675. Số thứ nhất tăng thêm 72 đơn vị, số thứ hai giảm đi 24 đơn vị thì tổng mới là: …
Câu 19: Cho 4 chữ số: 0; 2; 4; 5. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?
Câu 20: Hiệu của hai số là 378. Nếu số bị trừ tăng thêm 13 đơn vị, số trừ giảm đi 24 đơn vị thì hiệu mới là:…
Câu 21: Cho: 672 – 168 = … - 188
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 22: Cửa hàng thứ nhất có 428kg gạo, ít hơn số gạo của cửa hàng thứ hai là 65kg. Hỏi cả hai cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 23: Tính: 5 x 10 – 16  = …
Câu 24: Cho 4 chữ số: 1; 2; 3; 5. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?


Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tính: 182 + 324 = …
Câu 2: Số liền sau của 492 là: ...
Câu 3: Tính: 738 – 485 =....
Câu 4: Một đội công nhân trồng rừng ngày thứ nhất trồng được 412 cây, ngày thứ hai trồng được 478 cây. Cả hai ngày đội đó trồng được…cây.
Câu 5: Tính: 340 + 273 – 105 = … 
Câu 6: tính: 213 + 458 + 155 = … 
Câu 7: Trong một hiệu có số trừ là 75, hiệu là 319 thì số bị trừ là: …
Câu 8: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là: …
Câu 9: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó cộng với 208 rồi trừ đi 293, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 4 thì được thương là 5
Câu 10: Số lẻ lớn hơn 170 và bé hơn 173 là… 
Câu 11: Khối Ba của một trường thu gom được 855kg giấy vụn, nhiều hơn khối Bốn 92kg. Số ki-lô-gam giấy vụn khối Bốn thu gom được là …kg
Câu 12: Tính 69 + 525 = … 
Câu 13: Trong một tủ của thư viện có 468 quyển sách. Lần thứ nhất người ta lấy ra 72 quyển, lần thứ hai lấy ra 69 quyển. Sau hai lần lấy thì số sách trong tủ còn…quyển
Câu 14: Tính: 3dm 2cm + 8cm = … dm
Câu 15: Tính: 213 + 458+ 155 = …
Câu 16: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm
518 – 325 … 525 – 330
Câu 17. Sau khi giảm số chia đi 4 lần, giữ nguyên số bị chia thì được thương là 20. Thương của hai số lúc đầu là: …
Câu 18: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15.
Câu 19: Số gồm 2 trăm, 4 chục và 8 đơn vị được viết là… 
Câu 20:  Tính: 406 – 372 = …
Câu 21: Tổng hai số là 467. Nếu tăng số thứ nhất thêm 58 đơn vị, giảm số thứ hai đi 45 đơn vị thì tổng hai số là…
Câu 22: Tìm số có 3 chữ số nhỏ hơn 115 có hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm là 7
Câu 23: Thùng thứ nhất có 175l dầu, thùng thứ hai có 281l dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất … lít dầu.
Câu 24: Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số?

Xem hướng dẫn giải chi tiết tại đây

Nguyễn Trang tổng hợp
Bài viết liên quan:


No comments: