Friday 11 December 2020

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết)

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5 HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 4(NĂM 2019) PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời = 0 điểm) PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0) 1. Pi viết một số có 4 chữ số khác nhau như sau: • Chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chục. • Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng nghìn 2 đơn vị. • Chữ số hàng đơn vị khác 0. • Tổng các chữ số là 12. Hỏi số mà Pi viết là số mấy? Pi writes a number of 4 different digit as follows: • Digit of thousands is double digit of tens. • Digit of hundreds is smaller than digit of thousands 2 units. • The digit of unit is different from 0. • The sum of the digits is 12. What is the number that Pi wrote?