Monday 4 January 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)


HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết). (Olympic Toán TITAN VIỆT NAM VTMO LỚP 3). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019).
Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 2,3 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 2(NĂM 2019) VÒNG CHUNG KẾT PHẦN 1 – CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 1: Trên bàn có 5 tấm thẻ bài như hình bên dưới. There are 5 cards on the table as shown below. 4 ---------5 -----------8 ------------9 -------------10 An và Bình mỗi bạn lấy một tấm thẻ bài như sau: An and Binh, each get a card like this: - An: Số chẵn, có một chữ số và không phải là nhỏ nhất. An: Even number, one digit and not the smallest number. - Bình: Số lẻ nhỏ hơn 8. The odd number is less than 8. Hỏi tổng số trên hai tấm thẻ bài của An và Bình bằng bao nhiêu? How much is the sum on the two cards of An and Binh? A/ 13 B/ 5 C/ 8 D/ 15 E/ 9 Câu 2: Cuối tuần trước, Su được bố mẹ dẫn đi sở thú. Lúc về nhà bạn Su làm một biểu đồ cột (như hình bên dưới) để biểu thị số con vật mà bạn ấy thấy trong sở thú. Last weekend, Su was taken to the zoo by his parents. When Su got home, he made a column (as figure below) chart to show the number of animals that he saw in the zoo. Hỏi số cá sấu nhiều hơn số sư từ bao nhiêu con? How many crocodiles more than lions? A/ 7 B/ 3 C/ 4 D/ 5 E/ 6 Câu 3: Lớp IQ2U của TITAN bắt đầu học lúc 15:30. Từ nhà Ly đến TITAN mất 35 phút. Để không trễ giờ học, hỏi Ly đi học trễ nhất là lúc mấy giờ? TITAN’s IQ2U class starts at 15:30, It takes 35 minutes from Ly’s house to TITAN. To not be late for class, what time does Ly go to shool at the latest? A/ 15:00 B/ 15:05 C/ 14:45 D/ 14:50 E/ 14:55 Để xem tiếp các câu hỏi và hướng dẫn giải chi tiết khác trong bộ đề thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

No comments: