Thursday 10 February 2022

Tuyển tập 700 câu hỏi ôn thi IOE lớp 4 cấp Tỉnh năm học 2021-2022 (Có đáp án tham khảo)


Tuyển tập 700 câu hỏi ôn thi IOE lớp 4 cấp Tỉnh năm học 2021-2022 (Có đáp án tham khảo). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập IOE - Tiếng Anh lớp 4 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cung cấp đề ôn thi giải tiếng anh trên mạng cuộc thi IOE lớp 4 các cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh, cấp Quốc gia cho các em HS lớp 4 trên toàn quốc. BÀI TẬP ÔN IOE LỚP 4 – CẤP TỈNH – NĂM 2021 – 2022 PHẦN ĐỀ THI DẠNG 1. SẮP XẾP LẠI CÂU TỪ NHỮNG GỢI Ý CHO TRƯỚC. 1. country house? / your / garden in / uncle’s / Is there a _____________________________________________________________ 2. at the zoo?/ Are there / any / gorillas _____________________________________________________________ 3. Tom wants to / going on a picnic / so we are / see the countryside,/ next week. _____________________________________________________________. _____________________________________________________________ 4. in the morning. / programme / watching the news / My father likes / on TV _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. I / ice-cream./ like / would / an _____________________________________________________________ 6. Art / lesson./ an / having / Tuan is ....

No comments: