Friday 20 January 2023

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=vNket... - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YH9v2... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 5 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 5 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JxoE-... - Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=rbXJE... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 4 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 3 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YoFJo... - Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=pj1Qp... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 3 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 3 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 2 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=UWeao... - Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=o26gf... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 2 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 2 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 1 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=S8clZ... - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=5hCVD... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 1 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 1 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 1 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=S8clZ... - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=5hCVD... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 1 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 1 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 2 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=UWeao... - Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=o26gf... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 2 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 2 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 3 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YoFJo... - Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=pj1Qp... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 3 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 3 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JxoE-... - Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=rbXJE... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 4 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=vNket... - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YH9v2... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 5 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 5 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Wednesday 18 January 2023

Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: DẠNG BÀI SẮP XẾP, TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC , SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4: QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 5: PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 6: MỘT PHẦN MẤY  CHỦ ĐỀ 7: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN, GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN  CHỦ ĐỀ 8: TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 9: TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 10: HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 3 – SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X  CHỦ DỀ 5 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 6 – DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ  CHỦ ĐỀ 7 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 10 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 11 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 12 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 14 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 15 – TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP

Tuesday 17 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: SẮP XẾP HOẶC TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CÓ LỜI VĂN TRONG PHẠM VI 100  CHỦ ĐỀ 5: SUY LUẬN LÔ - GIC, QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 6 : HÌNH HỌC

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN  CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 3: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 5: HÌNH HỌC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  CHỦ ĐỀ 6: BÀI TOÁN VỀ CÁC Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 8: BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 9: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 10: BIỂU ĐỒ, BẢNG  CHỦ ĐỀ 11: QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC, PHÉP TÍNH MỚI  CHỦ ĐỀ 12: ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 13: ĐẾM HÌNH  CHỦ ĐỀ 14: THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 15: DẤU HIỆU CHIA HẾT

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 theo SGK mới


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 theo SGK mới (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 theo SGK mới


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 theo SGK mới (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ BỘ ĐỀ ÔN THI (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 9 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1 – CỘNG TRỪ, SO SÁNH TRONG PHẠM VI 100.  CHỦ ĐỀ 2 – SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU.  CHỦ ĐỀ 3 – CẤU TẠO SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ.  CHỦ ĐỀ 4 – CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5 – DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC.  CHỦ ĐỀ 6 – TÌM TỔNG MỚI, HIỆU MỚI  CHỦ ĐỀ 7 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN - DẠNG TOÁN CHUYỂN TỪ “A” SANG “B” - DẠNG TOÁN ÍT HƠN, NHIỀU HƠN - DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH, TÌM TỔNG, HIỆU.  CHỦ ĐỀ 8 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG  CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC

Monday 16 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ, CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.  CHỦ ĐỀ 2: MỘT PHẦN MẤY. SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ.  GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN.  CHỦ ĐỀ 3: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC THỨC SỐ  CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CHIA CÓ DƯ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.  CHỦ ĐỀ 5: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 6: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO SỐ  DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7: TÌM THƯƠNG MỚI, TÍCH MỚI  CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ, SO SÁNH TRONG PHẠM VI 10000  CHỦ ĐỀ 9: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC  CHỦ ĐỀ 10: LÀM QUEN VỚI SỐ LA MÃ

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH. CHỦ ĐỀ 2 – TRUNG BÌNH CỘNG CHỦ ĐỀ 3 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X CHỦ ĐỀ 5 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ, DÃY CHỮ THEO QUY LUẬT. CHỦ ĐỀ 6 – Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 7 – PHÉP CHIA CÓ DƯ CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC CHỦ ĐỀ 9 – DẠNG VIẾT NHẦM KHI TÍNH CHỦ ĐỀ 10 – TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT, TÌM TÍCH, TỔNG, HIỆU, THƯƠNG MỚI CHỦ ĐỀ 11 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHỦ ĐỀ 12 – ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 14 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1: CÁC BÀI SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN, PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 3: TÌM X  CHỦ ĐỀ 4: TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 5: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 6: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 7: HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 8: RÚT VỀ ĐƠN VỊ  CHỦ ĐỀ 9: PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 10: TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 11: ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 13: DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, CẤU TẠO SỐ.  CHỦ ĐỀ 14: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC