Wednesday 9 November 2016

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3
Hướng dẫn giải
Đáp số lần lượt là: 8629, 9261, 7075, 9043
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3
Đáp số lần lượt là:
a) 7482, 2280
b) 7465, 6564
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Đội một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?
Hướng dẫn giải
Cả hai đội trồng được số cây là:
3680 + 4220 = 7900 cây
Đáp số: 7900 cây
Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Nêu tên trung điểm của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD
Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3
Hướng dẫn giải
Trung điểm của cạnh AB là: điểm M
Trung điểm của cạnh AD là: điểm Q
Trung điểm của cạnh DC là: điểm P
Trung điểm của cạnh BC là: điểm N

Hướng dẫn giải bài số Luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 103)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm
5000 + 1000 6000 + 2000
4000 + 5000 8000 + 2000
Hướng dẫn giải
5000 + 1000 = 6000 6000 + 2000 = 8000
4000 + 5000 = 9000 8000 + 2000 = 10 000
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm
2000 + 400 300 + 4000
9000 + 900 600 + 5000
Hướng dẫn giải
2000 + 400 = 2400 300 + 4000 = 4300
9000 + 900 = 9900 600 + 5000 = 5600
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 lít dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
Hướng dẫn giải
Cả ngày cửa hàng bán được số lít dầu là:
432 + 432 = 864 lít dầu
Đáp số: 864 lít dầu

Sưu tầm

No comments: