Wednesday 9 November 2016

Hướng dẫn giải bài số 10 000 - Luyện tập (Trang 97 - 98 - 99 - Toán lớp 3)

Trang 97

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000
Hướng dẫn giải
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900
Hướng dẫn giải
9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990
Hướng dẫn giải
9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990
Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Viết các số từ 9995 đến 10 000
Hướng dẫn giải
9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000
Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Viết số liền trước liền sau của mỗi số: 2665, 2002, 1999, 9999, 6890
Hướng dẫn giải
Số liền trước, liền sau của số 2665 là: 2664, 2666
Số liền trước, liền sau của số 2002 là: 2001, 2003
Số liền trước, liền sau của số 1999 là: 1998, 2000
Số liền trước, liền sau của số 9999 là: 9998, 10 000
Số liền trước, liền sau của số 6890 là: 6889, 6891
Bài 6: (Hướng dẫn giải bài tập số 6 SGK)
Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch
Giải bài tập trang 97 SGK Toán 3
Lần lượt các số cần điền từ trái qua phải là: 9992, 9993, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999
Trang 98 - 99
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?
b) M là điểm nằm giữa hai điểm nào?
N là điểm nằm giữa hai điểm nào?
O là điểm nằm giữa hai điểm nào?
Hướng dẫn giải
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm: AMB, CNO, MON
b) M là điểm nằm giữa hai điểm AB
N là điểm nằm giữa hai điểm CD
O là điểm nằm giữa hai điểm MN
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3
Đúng hay sai?
a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB
b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD
c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG
d) M là điểm nằm giữa của 2 điểm C và D
e) H là điểm nằm giữa 2 điểm E và G
Hướng dẫn giải
a) Đ
b) Đ
c) S
d) Đ
e) S
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Kể tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK
Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3
Hướng dẫn giải
Trung điểm của đoạn thẳng BC là điểm I
Trung điểm của đoạn thẳng GE là điểm K
Trung điểm của đoạn thẳng AD là điểm O
Trung điểm của đoạn thẳng IK là điểm O
Hướng dẫn giải bài Luyện tập bài 1, 2 SGK Toán lớp 3 trang 99)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu):
Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3
Hướng dẫn giải
Tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Đo độ dài đoạn thẳng CD (đo được 6cm)
Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng CD thành hai phần bằng nhau:
6 : 2 = 3 (cm)
Bước 3
+ Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm C. Đánh dấu điểm N trên CD ứng với vạch 3cm của thước.
+ N là trung điểm của đoạn thẳng CD
CN = 1/2 CD
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Thực hành
Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3
Lấy tờ giấy hình chữ nhật ABCD gấp đôi lại (gấp cạnh AD trùng với cạnh BC) hai đầu của nét gấp ta ghi I, K

Sưu tầm

No comments: