Wednesday 16 November 2016

Tổng hợp đê Toán Violympic TV Lớp 2 vòng 7 năm học 2016-2017Bài 1. Tìm cặp bằng nhauBài 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Tính: 60 – 6 = 
Câu 2: Hiệu của 11 và 2 là 
Câu 3: Tổng của 46 và 54 là 
Câu 4: Hiệu của 50 và 5 là 
Câu 5: Trong can đã có 17 lít nước. Vậy cần đổ thêm vào  lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.
Câu 6: Tính: 80 – 69 – 4 = 
Câu 7: Tính: 60 – 6 + 28 = 
Câu 8: Cho 7 + y = 70. Giá trị của y là 
Câu 9: Cho: a + 6 + 16 = 60. Giá trị của a là 
Câu 10: Có hai thùng đựng xăng. Sau khi đổ 21 lít xăng từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng đều có 5 chục lít xăng. Vậy lúc đầu thùng thứ hai có  lít xăng.

Để xem đầy đủ và tải về tại đâyNo comments: