Thursday 18 August 2016

41 bài toán tính tuổi có hướng dẫn đáp án

Nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các bạn tài liệu "41 bài toán tính tuổi có hướng dẫn đáp án" nhằm giúp các em rèn luyện cách giải các dạng toán tính tuổi, tính ngày. Chúc các em học tốt!

Có thể bạn quan tâm:

41 BÀI TOÁN TÍNH TUỔI CÓ HƯỚNG DẪN
Bài 1:  
        Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
Hướng dẫn
Ta xem:
Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|
Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Bài 2: 
        Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi 2 mẹ con hiện nay?
Hướng dẫn
Tuổi con          |___|…20 n...|
Tuổi mẹ           |___|___|___|___|…20 n...|
Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.
Tuổi con hiện nay:   20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay:  10 x 4 = 40 (tuổi)
Bài 3: 
        Hiện nay tổng số tuổi An, Bình Chi kém cô giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của ba bạn bằng cô giáo?
Hướng dẫn
Một năm thì mỗi người tăng 1 tuổi nên An, Bình và Chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng 1 tuổi.
Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô cô giáo   3 – 1 = 2 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi cô giáo sau:  12 : 2 = 6 năm.

Bài 4:
        Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Hướng dẫn
Hiện nay
Tuổi anh:  |__________|__________|…2t…|
Tuổi em:   |__________|
Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:
Tuổi anh:  |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|
Tuổi em:   |__________|__________|…2t…|                                         Tổng  36 tuổi
Xem tuổi em hiện nay là 1 phần thì lúc này tuổi anh có 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có 2 phần và 2 tuổi:
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 2 = 5 (phần)
Tuổi em hiện nay:
(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)
Tuổi anh hiện nay:
6 x 2 + 2 = 14 (tuổi)
Đáp số:  14 tuổi
Nguyễn Trang sưu tầm
Các bạn vui lòng tải về tại đây để xem đầy đủ:41 bài toán tính tuổi có hướng dẫn đáp án
Có thể bạn quan tâm:

No comments: