Monday 29 August 2016

50 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 4

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com giới thiệu với các em 50 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 4 để các em ôn luyện. Chúc các em học tốt!50 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 4

1.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 93 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 103 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 49 bạn trong lớp. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

2.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 30 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 53 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các bạn trong lớp. Mỗi bạn được 2 quyển và còn dư 7 quyển. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

3.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 19 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 93 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 16 quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ?

4.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 19 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 46 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 13 quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ?

5.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 13 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 47 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 6 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quyển vở?

6.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 33 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 86 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các bạn trong lớp. Mỗi bạn được 3 quyển và còn dư 2 quyển. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

7.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 23 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 55 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 6 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quyển vở?

8.                  Lần thứ nhất cô giáo mua 29 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 19 quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 12 quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ?


Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu. Xem đầy đủ vui lòng tải về tại đây

Nguyễn Trang

No comments: