Monday 22 August 2016

HỌC CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5 QUA THƠ

GỬI TẶNG CÁC HỌC TRÒ LỚP 5

s, v, t ?
Quãng đường, vận tốc, thời gian
Ba đại lượng ấy liên quan cách tìm.
(s, v, t)
Quãng đường chuyển động, tính xem?
Thời gian, vận tốc, ta đem nhân vào.
(s = v x t)
Vận tốc chuyển động, thế nào?
Quãng đường ta hãy chia vào (cho) thời gian.
(v = s : t)
Thời gian? cách tính miễn bàn:
Quãng đường, vận tốc, ta làm tính chia.
(t = s : v)
Quan hệ ba đại lượng kia
Thành phần – kết quả nhân, chia khó gì?
Tác giả: Trần Xuân Kháng
09/3/2016

No comments: