Wednesday 17 August 2016

Hỏi đáp Toán lớp 3 - Các bài toán về ngày tháng - B1

[Hỏi đáp Toán lớp 3] - Mùng 8/3 là thứ năm. Hỏi mùng 1/5 cùng năm đó là thứ mấy?

Hướng dẫn
Từ mùng 8/3 đến 1/5 có số ngày là: (31 - 8 ) + 30 + 1 = 54 ngày
Ta có 54 : 7 = 7 tuần dư 5 ngày.
Vậy mùng 1/5 là thứ 3

No comments: