Wednesday 17 August 2016

[Hỏi đáp Toán lớp 3] - Hình học - B1

[Hỏi đáp Toán lớp 3] - Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/7 chiều dài. Nếu tăng chiều dài 15cm, chiều rộng 105 cm thì được hình vuông. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn
Chiều dài hơn chiều rông
Vẽ sơ đồ:
Chiều rộng: |----|
Chiều dài:    |----|----|----|----|----|----|----|
Từ sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 1 = 6 (phần)
Chiều rộng là: (105 - 15) : 6 = 15(cm)
Chiều dài là: 15 x 7 = 105(cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (105 + 15) x 2 = 240cm
Đáp số: 240cm

No comments: