Tuesday 25 October 2016

TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 5 - NĂM 2016 - 2017

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 5 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Bài 1: Sắp xếp theo giá trị tăng dần
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Một người có 1 tạ 4 yến gạo, người đó đã bán 1/5  số gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
a) 112                   b) 1120                  c) 28            d) 280

Câu 2: Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều, đến 5 giờ chiều sẽ có trận đá bóng. Hỏi còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ có trận đá bóng?
a) 180 phút            b) 140 phút            c) 120 phút            d) 150 phút

Câu 3: Trong các năm sau, năm nào là năm nhuận?
a) 2006                  b) 2010                  c) 2016                  d) 2101

Câu 4: Trung bình cộng các số lẻ có 1 chữ số là: …
a) 3             b) 5                       c) 9             d) 7

Câu 6: SẮp xếp các số đó theo thứ tự giảm dần
a) 3kg 7g; 3600g; 3kg 80g; 3kg 9g
b) 3600g; 3kg 7g; 3kg 80g; 3kg 9g
c) 3kg 80g; 3kg 9g; 3kg 7g; 3600g
d) 3600g; 3kg80g; 3kg 90g; 3kg7g

Câu 5: Giá trị của chữ số 2 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:…
a) 20            b) 20000                c) 2000                  d) 200

Câu 7: Có 10 gói xà phòng trong đó có 5 gói loại 250g mỗi gói và 5 gói mỗi loại 500g mỗi gói. Hỏi 10 gói xa phòng đó cân nặng bao nhiêu gam?
a) 2500g                b) 1250g      c) 7500g      d) 3750gCâu 8: Một bao xi măng nặng 5 yến. Một xe ô tô chở được 60 tạ thì chở được bao nhiêu bao xi măng?
a) 12            b) 120                   c) 300                   d) 3000


Câu 9: Cho ba số có trung bình cộng bằng 49. Số thứ hai gấp đôi số thứ nhất, số thứ ba gấp đôi số thứ hai. Tìm số thứ ba
a) 63              b) 21             c) 147          d) 84


Câu 10: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: ….
a) 1023;       b) 1025        c) 1029        d) 1027

Bài 3: Điền kết quả vào chỗ trống

Câu 1: Với m = 6, giá trị của biểu thức: 14586 : m + 2569 là:…

Câu 2: Tính: 2 x 156 x 5 = 156 x 10 = 1560

Câu 3: Tính: 15 x 9 x 6 = 90 x 9 = 810

Câu 4: Tính: 450 : 10 + 4500 : 100 + 45000 : 1000 = 45 +  45 + 45 = 45 x 3 = 135

Câu 5: Trung bình cộng của các số tự nhiên lẻ có 2 chữ số là: …

Câu 6: Trung bình cộng của 3 số là 1260. Số thứ nhất là 1070, số thứ hai bằng 1/2 số thứ nhất. Hỏi số thứ ba là bao nhiêu?

Câu 7: Có 3 ô tô lớn, mỗi xe chở được 32 tạ gạo và 5 ô tô nhỏ mỗi xe chở được 24 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ gạo?

Câu 8: Tính: 5 x 912 x 20 = 912 x 100 = 91200
Câu 9: Tìm y biết: (y : 3) x 8 = 8 x 3198

Câu 10: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm số lớn nhất, biết rằng trong ba số đó có 1 số có 3 chữ số, 1 số có 2 chữ số và 1 số có 1 chữ số.

Xem đầy đủ và hướng dẫn chi tiết tại đây:
Nguyễn Trang
Có thể bạn quan tâm:

No comments: