Thursday 3 November 2016

400 BÀI ÔN LUYỆN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 PHẦN 5 CÓ ĐÁP ÁN

[Violympic Toán lớp 3] - 400 BÀI ÔN LUYỆN VIOLIMPIC LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN (P5) là các bài Toán mà nguyentrangmath giới thiệu với các em để các em làm quen và rèn luyện các dạng Toán thi Violympic nhằm đạt kết quả cao trong kì thi violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017. Chúc các em ôn tập tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Câu 51: Tính: 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 98 - 99 + 100
Hướng dẫn:
          + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 98 - 99 + 100
       = (100 - 99) + (98 - 97) + ... +  (4 - 3) + 2 + 1
       = 1 + 1 + ... + 1 + 2 + 1
       = 1 x 49 +2 + 1 = 52
Câu 52: Tìm một số chẵn có 3 chữ số có tổng các chữ số là 25. Biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi.
Hướng dẫn:
       Các nhóm 3 số có tổng bằng 25 là: (7; 9; 9) và (9; 8; 8)
       Khi đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi suy ra chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị
      Vì số cần tìm là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị là số chẵn và bằng 8.
      Vậy số cần tìm là 988
Câu 53: Một phép chia có số chia bằng 5, thương bằng 24, số dư là 3. Hỏi nếu tăng số chia thêm 5 đơn vị thì số dư trong phép chia mới đó sẽ là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
      Số bị chia trong phép chia đó là: 5 x 24 + 3 = 123
     Nếu tăng số chia thêm 5 đơn vị thì số chia mới là: 5 + 5 = 10
     Ta có: 123 : 10 = 12 dư 3. 
      Vậy số dư trong phép chia 
mới là: 3
Mở rộng: Thương mới là: 12 
Rút ra: Trong một phép chia có dư, nếu số chia tăng (hoặc giảm) mấy lần thì thương sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần và số dư không đổi.
Câu 54: Tính tổng của tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được viết bởi các chữ số: 0; 1; và 3
Hướng dẫn:
       Các số đó là: 103; 130; 301; 310
       Tổng của các số đó là: 103 + 130 + 301 + 310 = 844
Câu 55: Tìm X, Biết: X + 1 + X + 2 + X + 3 + ...+ X + 9 +X + 10 = 65
Hướng dẫn:
     + 1 + X + 2 + X + 3 + ...+ X + 9 +X + 10 = 65
     X + X + X + X + ...+ X + (1 + 10) x [(10 - 1) : 1 + 1] : 2 = 65
     10 x X + 11 x 10 : 2 = 65
     10 x X + 55 = 65
     10 x X          = 65 - 55
     10 x X          = 10
     X                  = 10 : 10
     X                  = 1
Câu 56: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với chính số đó rồi nhân với chính số đó thì được kết quả bằng 128
Hướng dẫn:
      Số đó cộng với chính số đó thì bằng 2 lần số đó.
     Vậy 2 lần số đó nhân số đó bằng 128 suy ra số đó nhân số đó bằng: 128 : 2 = 64
     Ta có: 64 = 8 x 8
     Vậy số đó là 8.
     Thử lại: (8 + 8) x 8 = 128 (thỏa mãn)
Câu 57: Tìm số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, biết tích các chữ số của số đó là 24
Hướng dẫn
       Ta có: 24 = 1 x 3 x 8 = 1 x 4 x 6 = 2 x 3 x 4 = 2 x 2 x 6
       Các số chẵn lớn nhất viết được từ các số trên là: 318; 614; 432; 622
       318 < 432 < 614 < 622 nhưng số 622 lại có các chữ số giống nhau nên số cần tìm là: 614
Câu 58: Trong một phép chia có số bị chia gấp 6 lần thương. Biết nếu tăng số chia lên gấp 3 thì thương sẽ bằng 18. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
Hướng dẫn:
       Số chia trong phép chia đó là: 6
        Thương của phép chia là: 18 x 3 = 54
       Số bị chia trong phép chia là: 54 x 6 = 324
Câu 59: Tìm một số biết rằng lấy nửa số đó cộng với 24 thì được kết quả bằng 1/3 của 342
Hướng dẫn:
       Nửa số đó cộng với 24 thì được: 342 : 3 = 114
       Nửa số đó là: 114 - 24 = 90
       Số đó là: 90 : 2 = 45
Câu 60: Tìm giá trị lớn nhất của: A = 2016 + a x 30. Biết a là số tự  nhiên có 1 chữ số
Hướng dẫn:
         Giá trị của biểu thức A lớn nhất khi a lớn nhất.
        Vì a là số lớn nhất có 1 chữ số nên a = 9
         Nếu a = 9, thay vào A ta được: A = 2016 + 9 x 30 = 2016 + 270 = 2286
        Vậy giá trị lớn nhất của A là 2286 khi a = 9

No comments: