Sunday 13 November 2016

CÁC DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU TOÁN LỚP 4

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath giới thiệu với các bạn 4 dạng bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu lớp 4. Chúc các bạn học tốt!

Dạng 1: Tìm 2 số tự nhiên biết giữa chúng có n số hạng:

Bài 1: Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 2016 ?
Số bé là: (2016 – 2) : 2  = 1007 ;  Số lớn là: 1007 + 2 = 1009
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2017 ?
Số bé là: (2017 – 1) : 2 = 1008 ;  Số lớn là: 1007 + 1 = 1009
Bài 3: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2017 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?
            Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21. Số lớn; (2017 + 21) : 2 = 1019
Số bé: 2017 - 1019 = 998
- Bài viết liên quan:

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3

Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 2017 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn ?
            Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19 ;  Số lớn: (2017 + 19) : 2 = 1018
Số bé: 2017 - 1018 = 999
Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ ?
            Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11 ;  Số lớn: (2009 + 11) : 2 = 1010
Số bé: 2009 - 1010 = 999
Bài 6: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?
              Hiệu của 2 số đó là: 18 x 2 + 2 = 38 ;  Số lớn: (210 + 38) : 2 = 124
Số bé: 210 - 124 = 86
Bài 7: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác ?
             Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76 ;  Số lớn: (474 + 76) : 2 = 275
Số bé: 474 - 275 = 199

Dạng 2:  viết thêm chữ số vào bên trái:

Bài 1: Tổng hai số là 678, biết xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Tìm số bé.
Bài giải: Khi xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé nên hiệu 2 số là 500.
Số bé là: (678 – 500) : 2 = 89.
Bài 2: Tìm 2 số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.
Bài giải: Khi thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất nên hiệu 2 số là 400.
Số bé là: (454 – 400) : 2 = 17.  Số lớn là: 417

Dạng 3: Tìm một số biết số đó bằng hay lớn hơn, bé hơn hay bằng TBC:

Bài 1: Trung bình cộng của ba số là 50. Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu.
Bài giải : Tổng của 3 số là: 50 x 3 = 150.
Số thứ ba bằng trung bình cộng của hai số đầu hay tổng 2 số đầu gấp 2 lần số thứ ba.
Tổng 2 số đầu:          |-----|-----|
Số thứ ba:                 |-----|                                       Tổng 150
Tổng số phần bằng nhau: 2 + 1 = 3 (phần). Số thư ba là: 150: 3 = 50. Đáp số: 50

Bài 2: Tìm số tự nhiên A, biết số A lớn hơn trung bình cộng của A và các số 38; 45; 67 là 9 đơn vị.
Bài giải : Do A lớn hơn trung bình cộng của A và 3 số còn lại 9 đơn vị nên trung bình cộng của cả 4 số là: (38+45+67+9) : 3 = 53.  Số A là: 53 + 9 = 62
Bài 3:
Tìm số tự nhiên A biết số A bé hơn trung bình cộng của số A và các số 68, 72, 99 là 14 đơn vị.
Bài giải : Do A bé hơn TBC của 4 số 14 đơn vị nên tổng của 3 số đó bớt đi 14 đơn vị sẽ gấp 3 lần TBC của 4 số. Trung bình cộng của 4 số là: (68+72+99-14) : 3 = 75.
Số C là: 75 – 14 = 61.  Đáp số: 61 

Dạng 4: chuyển A sang B
Câu 1:  Hai kho chứa 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 18 tấn thì số thóc ở 2 kho bằng nhau.
Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?
Bài giải:  Hiệu số thóc ở 2 kho là: 18 x 2 = 36 tấn.
Kho A chứa: (250 + 36) : 2 = 143 tấn.  Kho B chứa: (250 - 36) : 2 = 107 tấn
Câu 2: Hai kho thóc chứa tất cả 300 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 30 tấn thì lúc này số thóc kho A vẫn nhiều hơn kho B là 10 tấn.
Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?
Bài giải:  Hiệu số thóc ở 2 kho là: 30 x 2 + 10 = 70 tấn.
Kho A chứa: (300 + 70) : 2 = 185 tấn.  Kho B chứa: (300 - 70) : 2 = 115 tấn
Câu 3: Hai kho chứa 350 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 30 tấn thì số thóc ở kho B sẽ nhiều hơn kho A 10 tấn.
Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?
Bài giải:  Hiệu số thóc ở 2 kho là: 30 x 2 - 10 = 50 (tấn).
Kho A chứa: (350 + 50) : 2 = 200 tấn. Kho B chứa: (350 - 50) : 2 = 150 tấn
Câu 4: Ba kho chứa 660 tấn thóc. Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 25 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 rồi chuyển 12 tấn từ kho thứ 3 sang kho thứ nhất thì số thóc ở 3 kho bằng nhau. Tính số thóc mỗi kho.
Bài giải: Nhận xét: Kho 1 chuyển đi 30 tấn nhưng nhận thêm 12 tấn vậy thực chất chỉ chuyển: 30 – 12 = 18 tấn.
Kho 2 nhận thêm 30 tấn nhưng chuyển đi 25 tấn vậy thực chất chỉ nhận: 30 – 25 = 5 tấn.
Kho 3 nhận thêm 25 tấn nhưng chuyển đi 12 tấn vậy thực chất chỉ nhận: 25 – 12 = 13 tấn.
Ta có sơ đồ:

- Kho thứ nhất:   !__________________________!___18 tấn___!
- Kho thứ hai:                                   !______________________!...5..!
- Kho thứ ba:       !________________!......13….....!
  Kho thứ nhất chứa: (660 + (5+18)+(13+18)) : 3 = 238 tấn
  Kho thứ nhất chứa: 238 – (18 + 5) = 215 tấn.  Kho B chứa: 238-(18+13)  = 207 tấn
===========================================================
* BÀI TẬP THỰC HÀNH:
Bài 1: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng bằng 4010. Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.
Trả lời: Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Bài 3: Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2014 và giữa chúng có 4 số chẵn.
Trả lời: Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Bài 4: Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2014 và giữa chúng có 4 số lẻ.
Trả lời: Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Bài 5: Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ.
Trả lời: Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Bài 6: Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn.
Trả lời: Số lớn: ………..….; Số bé: ………..….
Câu 7:Tổng hai số tự nhiên bằng 2014. Tìm số lớn biết, giữa hai số đó có 19 số tự nhiên khác.
Trả lời: Số lớn:
………..…..
Câu 8: Tổng hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn, biết giữa hai số đó có tất cả 20 số tự nhiên chẵn. Trả lời: Số đó là: ………..…..
Câu 9: Hai kho thóc chứa tất cả 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B18 tấn thì số thóc ở hai kho bằng nhau.  Trả lời: Kho A: ………..….; Kho B: ………..….
Câu 10: Hai kho chứa 370 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho B sang kho A 35 tấn thì số thóc ở kho A nhiều hơn kho B 20 tấn.  Trả lời: Kho A: ………..….; Kho B: ………..….
Bài 11: Ba kho chứa 240 tấn thóc. Nếu chuyển 25 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 35 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 thì số thóc ở 3 kho bằng nhau. Tính số thóc mỗi kho.
Trả lời: Kho A: ………..….; Kho B: ………..….
Bài 12: Hai thùng chứa tất cả 50 lít dầu, nếu đổ 12 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu 2 thùng bằng nhau. Tính số dầu trong mỗi thùng?
Thùng 1: ………..….                       ; Thùng 2: ………..….
Bài 13:  Hai thùng dầu có tổng cộng 82 lít, nếu chuyển 7 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng có số dầu bằng nhau .  Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.
Thùng 1: ………..….                       ; Thùng 2: ………..….
Bài 14: Tìm số tự nhiên A; Biết A lớn hơn TBC của A và các số 38; 42; 67 là 9 đơn vị ?
Trả lời: Số đó là: ………..….
Bài 15: Huy và Thành có tất cả 56 viên bi. Nếu Huy cho Thành 6 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Trả lời: Huy có: ………..…. viên bi.
Bài 16: Tìm số tự nhiên B; Biết B LỚN hơn TBC của B và các số 98; 125 là 19 đơn vị?
Trả lời: Số đó là: ………..…. (140)
Bài 17:  Tìm số tự nhiên C; biết C BÉ hơn TBC của C và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị ?
Trả lời: Số đó là: ………..…. (61)
Bài 18: Tìm số tự nhiên A, biết A lớn hơn trung bình cộng của A và 38; 45; 67 là 9 đơn vị.
Trả lời: Số đó là: ………..….
Bài 19: Trung bình cộng của ba số là 100. Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu. Trả lời: Số đó là: ………..….
Câu 20: Hồng có 20 cái nhãn vở. Hoa có số nhãn vở bằng  số nhãn vở của Hồng. 
Huệ có số nhãn vở nhiều hơn mức trung bình của ba bạn là 6 nhãn vở. 
Tính số nhãn vở của Huệ. Trả lời: Số nhãn vở Huệ có là:
………..….cái nhãn vở. 
Câu 21:  Tùng có 15 viên bi, số bi của Long gấp đôi số bi của Tùng. Hải có số bi kém trung bình cộng số bi của 3 bạn là 5 viên. Tính số bi của Hải.   
Câu 22: Tổng hai số là 456, biết xoá chữ số 3 ở hàng trăm của số lớn được số bé.
Số lớn là: ………..….
Câu 23: Cho hai số, số bé là số có 2 chữ số. Biết nếu viết thêm chữ số 5 vào đằng trước số bé ta được số lớn và trung bình cộng của hai số đó bằng 329. Số bé là: ………..….
Câu 24: Trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 2375. Tìm số bé biết, nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn. Trả lời: Số bé là: ………..….
Bài 25: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết trong 3 số đó có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ số. Tìm 3 số đó.
Trả lời: ST1: ………..…. ; ST2: ………..….;  ST3: ………..….
Bài 26: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm 3 số đó biết rằng trong 3 số đó có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số.
Trả lời: ST1: ………..…. ; ST2: ………..….;  ST3: ………..….
Bài 27: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi. tính tuổi của mỗi người. Trả lời: Tuổi mẹ: ………..….; Tuổi con: ………..….
Bài 28:  Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Trả lời: Xe thứ ba chở: ………..…. (60 tấn)
Bài 29: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Trả lời: Xe thứ ba chở: ………..….
Bài 30: Ba lớp 4a; 4b; 4c. đi trồng cây cả 3 lớp trồng được 120. Số cây lớp 4a và 4 b trồng được là 70 cây; số cây lớp 4b và 4c là 90 cây; số cây lớp 4c và 4a là 80 cây. Tính số cây mỗi lớp. Trả lời: Số cây 4A: ………..….; Số cây 4B: ………..….; Số cây 4C: ………..….
Bài 31: Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; bố cho thêm Cường 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau. Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cường bao nhiêu viên bi. Trả lời: Lúc đầu anh nhiều hơn Cường: ………..….;
Câu 32: Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi Lan hiện nay là 21 tuổi. Biết mẹ sinh Lan khi mẹ 28 tuổi. Tính tuổi Lan hiện nay. Trả lời: Tuổi Lan hiên nay: ………..….;
Bài 33: Chu vi một khu đất HCN bằng 56m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Người ta trồng rau. Trung bình cứ 4m2 thu được 3kg rau. Vậy số rau thu được trên khu đất đó là: ………..
Bài 34: Thu hoạch từ 2 thửa ruộng được 4 tấn 5 tạ. Biết nếu thu hoạch thửa ruộng thứ nhất thêm 2 tạ nữa thì số thóc thu được từ 2 thửa ruộng bằng nhau.
Số thóc thu được từ thửa ruộng thứ nhất là: ………..….kg
Câu 35: Cho hai số có trung bình cộng bằng 638 và hiệu của chúng bằng 254. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là:
………..….
Câu 36:  An và Bình có 70 viên bi, biết rằng Bình thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 37:  Tìm hai số có hiệu bằng 47 , biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.
Bài 38:  Tìm hai số có hiệu bằng 66, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng số thứ hai, cộng tổng thì được 288.
Bài 39:  Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m chiều dài hơn chiều rộng 11m tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 40:  Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Bố bao nhiêu tuổi?
Bài 41:  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 37 tuổi biết rằng hai năm trước mẹ hơn con 27 tuổi . Hỏi hiện nay Mẹ : ………..….tuổi? Con : ………..….tuổi.

Câu 42: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 680. Biết nếu viết thêm chữ số 5 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là: ………..…. ; Số lớn là: ………..….

Sưu tầm 

No comments: