Monday 22 August 2016

BÀI TOÁN TAM SUẤT THUẬN

[Toán lớp 5] - Nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em các bài toán về TAM SUẤT THUẬN
Bài viết liên quan: 

1. Các Ví Dụ Mẫu:
Ví dụ 1: Ba thùng nước mắm đựng được 96l. Hỏi 5 thùng như thế thì đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Giải:
1 thùng đựng được: 96 : 3 = 32 (l)
5 thùng đựng được: 32 x 5 = 160 (l)
Đáp số: 160l nước mắm.
Ví Dụ 2: Ở một công trường, một tổ 5 người đập trong một ngày được 13m3 đá. Hỏi cũng với năng suất ấy, 70 người đập trong một ngày được bao nhiêu mét khối đá?
Giải:
70 người so với 5 người thì gấp:
70 : 5 = 14 (lần)
70 người đập trong một ngày được:
13 x 14 = 182 (m3)
Đáp số: 182 m3.
Ví Dụ 3: Biết rằng cứ 3 thùng mật ong đựng được 27l. Trong kho có 12 thùng, ngoài cửa hàng có 5 thùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít mật ong?
Giải:
Mỗi thùng đựng được: 27 : 3 = 9 (l)
Số thùng tất cả là: 12 + 5 = 17 (l)
Số lít mật ong là: 9 x 17 = 153 (l)
Đáp số: 153 l mật ong.
Ví Dụ 4: Trong 2 ngày với 8 người thì sửa được 64m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? Giả sử năng suất mỗi người như nhau.
Giải:
Cách 1:
Trong 1 ngày 8 người sửa được: 64 : 2 = 32 (m)
Trong 5 ngày 8 người sửa được: 32 x 5 = 160 (m)
Trong 5 ngày 1 người sửa được: 160 :  8 = 20 (m)
Trong 5 ngày 9 người sửa được: 20 x 9 = 180 (m)
Cách 2:
Nếu ta coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công thì số công để sửa 64m đường là: 8×2 = 16 (công)
9 người làm trong 5 ngày được: 5×9 = 45 (công)
Với 45 công ta sửa được: 64×45 : 16 = 180 (m)
Đáp số: 180m.
Ví Dụ 5: Một số thùng dầu đựng đầy nước cân nặng 27kg. Nếu đổ bớt đi 2/5 số nước thì thùng nước chỉ còn nặng 17kg. Hỏi thùng không đựng nước nặng bao nhiêu kg?
Giải:
2/5 số nước nặng: 27 – 17 = 10 (kg)
Số nước trong thùng nặng: 20 : 2/5 = 25 (kg)
Thùng không nặng: 27 – 25 = 2 (kg)
Đáp số: 2 kg.
2. Bài Tập Tự Luyện:
Bài 1: Dệt một tá khăn mặt hết 530g sợi. Hỏi dệt 78 chiếc khăn như thế thì hết bao nhiêu ki-lô-gam sợi?
Bài 2: Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một quãng đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm của mọi người đều như nhau)
Bài 3: Để chuyên chở 39kg hàng hóa trên quãng đường dài 74km phải chi phí hết 120 000 đồng. Hỏi phải chi phí hết bao nhiêu tiền nếu chuyên chở 26kg trên quãng đường dài 185km?
Bài 4: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 120m vải. Ngày đầu may được 19 bộ, ngày sau may hết 57,5m vải. Hỏi còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?
Bài 5: Cùng một lúc Hùng đi từ A đến B, còn Dũng đi từ B về A. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở điểm C cách A 3km, rồi lại tiếp tục đi. Hùng đến B rồi quay lại A ngay, còn Dũng đi đến A cũng trở về B ngay. Hai bạn gặp nhau một lần nữa ở điểm D cách B 2km. Tính quãng đường AB và cho biết ai đi nhanh hơn?

No comments: