Thursday 18 August 2016

ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

[Toán lớp 2] - ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN là bộ đề mà nguyentrangmath.com sưu tầm để các em rèn luyện các dạng bài nâng cao, thi học sinh giỏi toán lớp 2. Chúc các em ôn tập tốt!

Bài viết liên quan:

ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN
Bài 1: Tính nhanh:
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
Bài 2: Tìm x:
a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24
b. x + x + 8 = 24
Bài 3:
a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.
b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.
Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.
Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan: “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?
ĐÁP ÁN
Bài 1: Tính nhanh
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
= (10 – 9) + (8 – 7 ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 5
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8 ) + (3 + 7) + (4 + 6)+ 5
= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5
= 55
Bài 2: Tìm x:
a. (x + 1) + (x + 2) + ( x + 3) = 24
(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24
X x 3 + 6 = 24
X x 3 = 24 - 6
X x 3 = 18
X = 18 : 3
X = 6
b. x + x + 8 = 24
2 x X + 8 = 24
2 x X= 24 - 8
2 x X = 16
X = 16 : 2
X = 8
Bài 3:
a. 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95
b. 2 số đó là 1 và 5 vì 5 x 1 = 5; 5 :1 = 5
Bài 4:
Giải
Vì số gà bằng số thỏ nên ta nhóm 1 con thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm
Vậy 1 nhóm có số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)
42 : 6 = 7 (nhóm)
Vì mỗi nhóm có 1 con gà và 1 con thỏ nên 7 nhóm có 7 con gà và 7 con thỏ
Đáp số: gà: 7 con
Thỏ: 7 con
Bài 5: Giải
- Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai và không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.
- Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.
- Còn bạn Phượng trồng cây mai
ĐS: Lan trồng cây phượng
Mai trồng cây lan
Phượng trồng cây mai


Nguyễn Trang sưu tầm

Bài viết liên quan:

No comments: