Thursday 18 August 2016

[Toán lớp 4]- Bốn phép tính với số tự nhiên (Phần 2)

[Toán lớp 4] - Cộng, trừ, nhân, chia là bốn phép tính mà các em cần phải nắm chắc để giải được tất cả các bài Toán lớp 4 cũng như các bài Toán sau này. Hôm nay, nguyentrangmath.com sẽ giới thiệu với các em kiến thức về Bốn phép tính với số tự nhiên phần 2 (Phép nhân, phép chia) để các em nắm vững kiến thức. Chúc các em học tốt!

C - PHÉP NHÂN
1.Muốn nhân một số với 10; 100; 1000 ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai hoặc 3 chữ số 0.
2. Muôn nhân một số với một tổng, ta nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng kết quả lại.
Tổng quát: a x (b + c) = a x b + a x c
3. Tích của các số lẻ là số lẻ.
4. Tích của một số lẻ với một số chẵn là một số chẵn.
5. Muốn nhân một số với một thương ta nhân số đó với số bị chia được bao nhiêu chia cho số chia.
Tổng quát: a x (b : c) = a x b : c.
Vận dụng để tính nhẩm:
a) Muốn nhân một số với 5 ta nhân số đó với 10 được bao nhiêu chia cho 2
b) Muốn nhân một số với 50, ta nhân số đó với 100 rồi chia cho 2.
c)  Muốn nhân nhẩm một số với 25, ta nhân số đó với 100 rồi chia cho 4.
d) Muốn nhân một số với 125, ta nhân số đó với 1000 rồi chia cho 8.
e) Muốn nhân một số với 250, ta nhân số đó với 1000 rồi chia cho 4.
6. Muốn nhân một số với một hiệu, ta nhân số đó với số bị trừ, số trừ rồi trừ hai kết quả với nhau.
Vận dụng tính nhẩm:
9 x 26 = 9 x (30 - 4) = 9 x 30 - 9 x 4 = 270 - 36 = 234
7. Tích một số có hàng đơn vị là 5 với một số chẵn thì có hàng đơn vị là 0.
8. Tích một số có hàng đơn vị là 5 với một số lẻ thì có hàng đơn vị là 5.
9. Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
10. Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Cách 1: Muốn nhân một số với 11 ta nhân số đó với 10, được bao nhiêu cộng với chính số đó.
23 x 11 = 23 x 10 + 23 = 230 + 23 = 253
Cách 2: 
a) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11, nếu tổng hai chữ số của số đó nhỏ hơn 10, ta chỉ việc viết tổng của hai chữ số vào giữa hai chữ số của nó
Ví dụ: 23 x 11 ta làm như sau:
Cộng hai chữ số của số đó: 2 + 3 = 5
Viết 5 xen vào giữa hai số 2 và 3 ta được: 253
Vậy 23 x 11 = 253
b) Nếu tổng của hai chữ số từ 10 trở lên (đến 18 vì 9 + 9  = 18) ta viết hàng đơn vị của tổng vào giữa hai số của số đó rồi thêm 1 đơn vị vào hàng chục của số đó (lúc này đã trở thành hàng trăm)
Ví dụ: 79 x 11
  • Bước 1: 7 + 9 = 16
  • Bước 2: Viết 6 xen vào giữa hai chữ số 7 và 9 rồi thềm 1 vào 7 thành 8
Vậy 79 x 11 = 869
PHÉP CHIA
1. Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
Ví dụ: (36 + 63) : 9 = 36 : 9 + 63 : 9 = 4 + 7 = 11
2. Khi chia một số cho một tích, ta có thể chia số đó cho một thừa số rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
Ví dụ: 432 : (6 x 9) = 432 : 6 : 9 = 72 : 9 = 8
3. Muốn chia một số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn, ... cho 10, 100, 1000 ta chỉ việc bớt đi một, hai, ba, ... chữ số tận cùng bên phải số đó.
4. Muốn chia một số cho một thương ta nhân số đó với số chia được bao nhiêu chia cho số thương.
Vận dụng tính nhẩm:
a) Muốn chia một số cho 5 ta nhân số đó với 2, được bao nhiêu chia cho 10.
Ví dụ: 130 : 5 = 130 : (10 : 2) = 130 x 2 : 10 = 260 : 10  = 26
b) Muốn chia một số chẵn trăm cho 50 ta nhân số đó với 2, được bao nhiêu chia cho 100
Ví dụ: 2500 : 50 = 2500 : (100 : 2) = 2500 x 2 : 100  = 5000 : 100 = 50
c) Muốn chia một số chẵn trăm cho 25 ta nhân số đó với 4, được bao nhiêu chia cho 100.
Ví dụ: 12500 : 25 = 12500 : (100 : 4) = 12500 x 4 : 100 = 50000  : 100 = 500
d) Muốn chia một số chẵn nghìn cho 500, ta nhân số đó với 2 được bao nhiêu chia cho 1000
Ví dụ: 1000 : 500 = 1000 x 2 : 1000 = 2
e) Muốn chia một số chẵn nghìn cho 250, ta nhân số đó với 4 được bao nhiêu chia cho 1000.
Ví dụ: 525000 : 250 = 525000 x 4 : 1000 = 2100
g) Muốn chia một số chẵn nghìn cho 125  ta nhân số đó với 8 được bao nhiêu chia cho 1000
Ví dụ: 5000 : 125 = 5000 x 8 : 1000 = 40
Hết
Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 4 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 4. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 23 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây

No comments: