Friday 7 October 2016

Tổng hợp và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com đã Tổng hợp và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:
BÀI 1:TÌM CẶP BẰNG NHAU


Bài 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT


Câu 1:Tính: 3 x 5 = …

Câu 2: Tính: 12 : 2 = ...

Câu 3: Tìm x biết: X x 3 = 18

Câu 4: Tích của 2 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: …

Câu 5: Điền dấu (<; >: =) thích hợp vào chỗ chấm
4 x 9 … 0 x 4

Câu 6: Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 ta được kết quả là: …

Câu 7: Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng của các chữ số bằng 8 và tích của các chữ số bằng 15 là…

Câu 8: Mỗi hộp có 4 chiếc cốc. Hỏi 5 hộp như vậy có tất cả mấy chiếc cốc?

Câu 9: Tìm một số tự nhiên mà khi nhân số đó với 5 được kết quả là 40?

Câu 10: Tìm số tự nhiên X lớn nhất sao cho: X x 5 < 15

Câu 11: Tìm X biết: X : 5 = 4Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm số tự nhiên X biết rằng: X là số chẵn và 10 > X : 2 > 8
a) 20            b) 18            c) 16            d) 22

Câu 2: Tính 36kg : 4 = …
a) 9km                   b) 9kg           c) 8km                   d) 8kg
Câu 3: Có 20 lít dầu chia đều trong các can, mỗi can 5 lít. Chia được số can dầu là:
a) 4 can                 b) 4 lít          c) 5 can                 d) 5 lít

Câu 4: Có 20 kg đường chia đều thành 5 túi. Mỗi túi đựng số ki-lô-gam đường là: …
a) 5 túi          b) 5kg           c) 4 túi          d)   4kg

Câu 5: Tính: 2 x 9 = …
a) 11            b) 18            c) 14            d) 16
Câu 6: Tìm x, biết: X : 5 = 10
a) 2              b) 5              c) 15            d) 50

Câu 7: Tìm X, biết: X x 3 + X x 2 = 30
a) 20            b) 6             c) 5             d) 10

Câu 8: Khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút di chuyển từ số 9 đến số 12 trên mặt số đồng hồ là: …
a) 15 phút              b) 5 phút                c) 30 phút              d) 45 phút
Câu 9: Lan có 12 quyển truyện,  số truyện của Lan là: ….
a) 8 quyển             b) 10 quyển           c) 6 quyển             d) 14 quyển

Câu 10: Tính: 15 : 3 + 5 = …
a) 5             b) 3             c) 10            d) 7
Câu 11: Số bi chia là 12, thương là 3 thì số chia là: …
a) 3             b) 9             c) 12            d) 4


Xem đầy đủ và hướng dẫn chi tiết tại đây


Nguyễn Trang

Bài viết liên quan:

No comments: