Friday 11 November 2016

Hướng dẫn giải một số bài Toán trong Violympic lớp 3 vòng 6 năm 2016-2017

[Toán lớp 3] - Nhằm hỗ trợ các em thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao, nguyentrangmath hỗ trợ các em giải một số bài toán khó. Chúc các em thi tốt!

- Để làm được các bài Toán trong vòng thi này có một số kiến thức các em cần ghi nhớ như sau:
+ Trong phép chia có số chia là a thì số dư lớn nhất có thể là a - 1
Bài 1: Số dư lớn nhất có thể có trong 1 phép chia một số tự nhiên cho 7 là : 7 - 1 = 6
Mở rộng ngược của chú ý trên ta có bài sau đây:
Bài 2: Trong một phép chia hai số tự nhiên có số dư là 4 thì số chia bé nhất có thể là: 4 + 1 =5
+ Trong một tích, thừa số tăng (giảm) bao nhiêu lần thì tích tăng (giảm) bấy nhiêu lần
Bài 1: Tích của hai số là 35. Nếu gấp thừa số thứ nhất 2 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới là: ....35 x 2 = 70
Bài 2: Tích của hai số là 35. Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và giảm thừa số thứ hai đi 5 lần thì tích mới là:.... 35 : 5 = 7
+ Trong phép chia hết, số bị chia tăng bao nhiêu lần thì thương tăng bấy nhiều lần, số chia tăng bao nhiêu lần thì thương giảm bấy nhiêu lần.
Bài 1: Trong phép chia hết nếu gấp số chia lên 5 lần thì thương giảm... 5 lần
Bài 2: Trong phép chia hết, nếu tăng số bị chia lên 3 lần thì thương tăng...3 lần

+ Trong một phép chia có dư, để thành phép chia hết và thương không đổi thì phải bớt số bị chia đi ít nhất số đơn vị bằng số dư; đề phép chia trở thành phép chia hết thì phải thêm vào số bị chia số đơn vị ít nhất bằng số chia - số dư.
Bài 1: Trong phép chia có số chia là 5, số dư là 3. Hỏi phải bớt số bị chia đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để phép chia thành phép chia hết và thương không đồi. Trả lời: Phải bớt: 3 vị
Bài 2: Trong phép chia có số chia là 5, số dư là 3. Để phép chia trở thành phép chia hết phải thêm vào số bị chia ít nhất: ...5 - 3 = 2 đơn vị
+ Trong một phép chia có dư, để phép chia thành phép chia hết và thương tăng n đơn vị thì
phải thêm vào số bị chia số đơn vị bằng tích của n nhân với số chia rồi trừ đi số dư
Ví dụ:
Trong một phép chia có số chia là 5, thương là 2, số dư là 3. Để phép chia là phép chia hết và thương tăng 3 đơn vị thì số bị chia tăng bao nhiêu đơn vị?
Hướng dẫn:
Cách 1: Áp dụng lý thuyết trên:
Số bị chia tăng số đơn vị là: 5 x 3 - 3 = 12 (đơn vị)
Cách 2:
Số bị chia ban đầu là: 5 x 2 + 3 = 13
Thương mới là: 2 + 3 = 5
Số bị chia mới là: 5 x 5 = 25
số bị chia tăng số đơn vị là: 25 - 13 = 12 (đơn vị)
+ Trong một phép chia có dư, để phép chia thành phép chia hết và thương giảm n đơn vị thì phải bớt số bị chia số đơn vị bằng n nhân với số chia rồi cộng với số dư.
Ví dụ: Trong một phép chia có số chia là 5, thương là 7, số dư là 3. Để phép chia là phép chia hết và thương giảm 3 đơn vị thì số bị chia giảm bao nhiêu đơn vị?
Hướng dẫn:
Cách 1: Áp dụng lý thuyết trên
Số bị chia giảm số đơn vị là: 5 x 3 + 3 = 18 (đơn vị)
Cách 2:
Số bị chia là: 5 x 7 + 3 = 38
Thương mới là: 7 - 3 = 4
Số bị chia mới là: 4 x 5 = 20
Số bị chia phải bớt số đơn vị là: 38 - 20 = 18 (đơn vị)
...
Có thể bạn quan tâm:

Một số bài Toán khác trong Violympic Toán lớp 3 vòng 6

1. Một phép chia có số chia là 6, thương số là 12 và số dư là 2. Tìm số bị chia của phép chia đó?
Hướng dẫn:
Số bị chia = 12 x 6 + 2 = 72 + 2 = 74
Điền: 74
2. An lấy một số chia cho 6 thì được thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi nếu An lấy số đó chia cho 7 thì được số dư là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Số dư lớn nhất có thể có nên số dư của phép chia là: 6 – 1 = 5
Số đó là: 23 x 6 + 5 = 143
Ta có: 143 : 7 = 20 dư 3
Điền: 3
3. Mai lấy một số chia cho 7 thì được thương là 13 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Hỏi nếu Mai lấy số đó chia cho 5 thì được số dư là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Số đó là: 13 x 7 + 6 = 97
Ta có: 97 : 5 = 19 dư 2
Điền: 2
4. Thừa số thứ nhất là 4. Thừa số thứ 2 gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Tích hai số là: …
Hướng dẫn:
Thừa số thứ 2 là: 4 x 7 = 28
Tích hai thừa số là: 28 x 4 = 1
Điền: 112
5. Một phép chia cho 8 có số dư là 2, hỏi phải thêm vào số bị chia ít nhất bao nhiêu đơn vị để phép chia là phép chia hết?
Hướng dẫn:
Phải thêm vào số bị chia ít nhất số đơn vị là: 8 - 2 = 6 (đơn vị)
6. Một số khi chia cho 7 thì dư 3. Hỏi phải thêm vào số đó bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương tăng 3 đơn vị?
Hướng dẫn:
Để thương tăng 3 đơn vị và phép chia thành phép chia hết thì phải thêm vào số đó số đơn vị là:
7 x 3 - 3 = 18 (đơn vị)

Nguyễn Trang


No comments: