Thursday 25 August 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 8)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!
Có thể bạn quan tâm:

Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 8)


Dạng 71: Tính tổng tất cả các số có hai chữ số mà các chữ số đều lẻ.
Hướng dẫn
Có 5 chữ số lẻ gồm : 1; 3; 5; 7; 9
- Có 5 cách chọn chữ số hàng chục
- Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Số các số viết được là: 5 x 5 = 25 (số)
Mỗi chữ số đó đứng được ở hàng chục 5 lần, hàng đơn vị 5 lần
Tổng các số đó là: (1 + 3 + 5 + 7 + 9) x 5 x 10 + (1 + 3 + 5 + 7 + 9) x 5 = 1375
Dạng 72: Biết số bị trừ lớn hơn số trừ là 25. Số trừ lại lớn hơn hiệu là của hai số là 25. Tìm số bị trừ và số trừ.
Hướng dẫn
Số bị trừ lớn hơn số trừ 25 suy ra hiệu của hai số là 25.
Số trừ là: 25 + 25 = 50
Số bị trừ là: 50 + 25 = 75
Dạng 73:Tìm một số có 3 chữ số biết rằng: chữ số hàng trăm bằng 1/3 chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm là 8.
Hướng dẫn     
Chữ số hàng trăm phải là 1. (vì 2 + 8 = 10)
Chữ số hàng chục  là: 1 + 8 = 9
Chữ số hàng đơn vị là: 1 x 3 = 3
Số phải tìm là: 193
Dạng 74: Khi nhân số 5ab với 8, bạn Lan quên mất chữ số 5 ở hàng trăm. Hỏi tích bị giảm đi bao nhiêu đơn vị?
Hướng dẫn
Khi quên chữ số  ở hàng trăm thì số 5ab giảm 500 đơn vị
Tích giảm đi là: 500 x 8 = 4000
Dạng 75: Minh có số tem bằng 1/3 số tem của Nam. Biết nếu Nam có thêm 36 con tem nữa thì số tem của Nam là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Tính số tem của Minh.
Hướng dẫn
Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102
Số tem của Nam là: 102 - 36 = 66 (con tem)
Số tem của Minh  à: 66 : 3 = 22 (con tem)
 Dạng 76: Hiệu của hai số là 7. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 1 và còn dư. Tìm số dư đó
Hướng dẫn
Số lớn = số bé x 1 + số dư
Hay số dư  = Số lớn - Số bé x 1 = Số lớn - Số bé = 7
Vậy số dư là 7
Dạng 77: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?
Hướng dẫn
Các số đó là: 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90
Vậy có tất cả 9 số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 9.
Dạng 78: Một số A chia cho 4 được 16, số B chia cho 16 được 4. Hỏi lấy tổng (A + B) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Số A chia cho 4 được 16 nên số A = 16 x 4 = 64
Số B chia cho 16 được 4 nên số B = 4 x 16 = 64
Vậy (A + B) : 2 = (64 + 64) : 2 = 64
Dạng 79Biết số A chia cho 4 được 64, số B chia cho 4 được 46. Hỏi nếu tổng (A + B) chia cho 4 thì được thương là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Số A là: 4 x 64
Số B là: 4 x 46
Tổng (A + B) chia 4 là: (4 x 64 + 4 x 46) : 4= 4 x (64 + 46) : 4 = 110
Dạng 80: Ba số có tổng là 66. Biết số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai, số thứ hai lớn hơn số thứ ba là 6. Tìm số thứ ba.
Hướng dẫn
Thêm vào số thứ ba 6 đơn vị thì số thứ ba bằng số thứ hai. 
Khi đó tổng của ba số là: 66 + 6 = 75
Ta có sơ đồ:
Số thứ ba là: 72 : (4 + 1 + 1) - 6 = 6


(Còn nữa)
Nguyễn Trang
Bài viết liên quan:

No comments: