Thursday 18 August 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 7)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!
Có thể bạn quan tâm:

Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 7)
Dạng 61: Tích của hai số là 95. Bạn Minh viết nhầm thêm số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số đó với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Thừa số thứ nhất tăng gấp 10 lần, do đó tích mới tích mới tăng gấp 10 lần tích ban đầu.
Vậy tích mới là: 95 x 10 = 95
Dạng 62: Tính giá trị  biểu thức: 1 + 3 + 5 + 7 +  ... + 39
Hướng dẫn
1 + 3 + 5 + 7 + ... + 39
= (1 + 39) + (3 + 37) + (5 + 35) + ...(19 + 21) + 20
= 40 + 40 + 40 + ... + 40 + 20 ( Có (39 - 1) : 2  + 1 - 1 = 19 số hạng 40)
= 40 x 19 + 20 = 780
Dạng 63: Tìm thương của hai số, biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng một nửa số  lớn.
Hướng dẫn     
Số chia trong phép chia đó là: 2
Thương của hai số đó là: 2 x 2 = 4
Dạng 64: Trong phép chia có thương bằng 45, nếu tăng số chia gấp 5 lần thì thương của phép chia đó bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn
Tăng số chia 5 lần thì thương giảm đi 5 lần
Thương của phép chia mới là: 45 : 5  = 9
Dạng 65: Cho tích 32 x Y. Nếu  Y tăng 5 đơn vị thì tích tăng bao nhiêu?
Hướng dẫn
Tích tăng số đơn vị là: 32 x 5 = 160
 Dạng 66: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Tìm thừa số thứ nhất.
Hướng dẫn
Thừa số thứ hai là: 36 : 4 = 9
Thừa số thứ nhất là: 45 : 9 = 5
Dạng 67: Tính giá trị của: 2004 - 5 - 5 - 5 - ... - 5. (Có 100 số 5)
Hướng dẫn
2004 - 5 - 5 - 5 - 5 - ... - 5
= 2004 - 5 x 100 = 2004 - 500 = 1054
Dạng 68: Một số nhân với 3 được 375. Hỏi số đó nhân với  6 được bao nhiêu? 
Hướng dẫn
Số đó là: 375 : 3 = 125
Số đó nhân với 6 được kết quả là:125 x 6 = 750

Dạng 69: Tìm một số có 3 chữ số biết rằng, khi xóa bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém số phải tìm là 331.
Hướng dẫn
Khi xóa đi chữ số 7 ở hàng đơn vị của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 đơn vị và 10 lần.
Số mới kém số phải tìm 9 lần số mới và 7 đơn vị
Số mới là: (331 - 7) : 9 = 36
Số phải tìm là 367
Dạng 70: Tổng của một số với 26 lớn hơn 26 là 45 đơn vị.Tìm hiệu của số đó với 26.
Hướng dẫn
Số đó là 45.
Hiệu của số đó với 26 là: 45 - 26 = 19
(Còn nữa)
Nguyễn Trang
Bài viết liên quan:

No comments: