Thursday, March 16, 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Tuyển tập 9 Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Wednesday, March 15, 2023

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM TOÁN TIẾNG ANH 5 WORD PROPLEMS I - PROPORTION WORD PROBLEM II/ AGE WORD PROBLEM

Đề ôn thi VIOEDU Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 3 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 MIXED OPERATIONS A/ Evaluate numerical expression B/ Find missing number C/ Mixed operation word problem

Sunday, March 12, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán Tiếng Việt lớp 6 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023: BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năn 2022 - 2023

Tuyển tập 12 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2022-2023: GỒM CÓ 12 ĐỀ THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI THEO FORM MỚI ĐỀ THI SỐ 1 ĐỀ THI SỐ 2 ĐỀ THI SỐ 3 ĐỀ THI SỐ 4 ĐỀ THI SỐ 5 ĐỀ THI SỐ 6 ĐỀ THI SỐ 7 ĐỀ THI SỐ 8 ĐỀ THI SỐ 9 ĐỀ THI SỐ 10 ĐỀ THI SỐ 11 ĐỀ THI SỐ 12

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 9 NĂM 2022-2023: GỒM CÓ 12 ĐỀ THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI THEO FORM MỚI ĐỀ THI SỐ 1 ĐỀ THI SỐ 2 ĐỀ THI SỐ 3 ĐỀ THI SỐ 4 ĐỀ THI SỐ 5 ĐỀ THI SỐ 6 ĐỀ THI SỐ 7 ĐỀ THI SỐ 8 ĐỀ THI SỐ 9 ĐỀ THI SỐ 10 ĐỀ THI SỐ 11 ĐỀ THI SỐ 12

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán Tiếng Việt lớp 7 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023: BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Tuesday, March 7, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm:
Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề (toaniq.com) PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – DẤU HIỆU CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Monday, March 6, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN, CHIA PHÂN SỐ (ÔN THÊM)  CHỦ ĐỀ 3 - SO SÁNH PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 4 - TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ NHÂN CHIA PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 8 - ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP TÍNH GIÁ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 10 - ÔN TẬP MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – NHÂN, CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 3 - CẤU TẠO SỐ, QUY LUẬT, NHÂN NHẦM  TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG MỚI  CHỦ ĐỀ 4 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 5 – LÀM TRÒN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 – SỐ LA MÃ  CHỦ ĐỀ 7 – KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG  CHỦ ĐỀ 8 – ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG NĂM  CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 5 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC  CHỦ ĐỀ 7 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG  CHỦ ĐỀ 8 – SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (ÔN TẬP THÊM)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20  CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100  CHỦ ĐỀ 4. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5. SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU  CHỦ ĐỀ 6. SỐ, LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 7. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 8. ĐO ĐỘ DÀI, DÀI HƠN, NGẮN HƠN, CAO HƠN, THẤP HƠN  XĂNG – TI – MÉT  CHỦ ĐỀ 9. TÌM MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 10. ÔN TẬP PHẦN GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 11. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 12. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13. DẠNG TOÁN SUY LUẬN VÀ TƯ DUY

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10, 20  CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100  CHỦ ĐỀ 4. SỐ, LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 5. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 6. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7. ĐỘ DÀI VÀ XĂNG – TI – MÉT  CHỦ ĐỀ 8. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 9. GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 10. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11. TOÁN IQ

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo Form mới (Có đáp án và hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/tuyen-tap-7-de-... PHỤ LỤC BAO GỒM CÓ 7 ĐỀ ÔN THI CHO VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023. MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI. NGOÀI RA, BỔ SUNG THÊM HƠN 80 BÀI TOÁN ÔN THI CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Wednesday, March 1, 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới(Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 5 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC (10 CÂU) BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM (20 CÂU) CHỦ ĐIỂM 1 – TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHỦ ĐIỂM 2 – TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐIỂM 3 – ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ CHỦ ĐIỂM 4 – CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TU TỪ CHỦ ĐIỂM 5 – CÁC BÀI TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CHỦ ĐIỂM 6 – TỪ LÁY, TỪ GHÉP CHỦ ĐIỂM 7 – CHÍNH TẢ CHỦ ĐIỂM 8 – CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ CHỦ ĐIỂM 9 – QUAN HỆ TỪ CHỦ ĐIỂM 10 – TỪ HÁN VIỆT, MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỦ ĐIỂM 11– CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU. CHỦ ĐIỂM 12 – CÁC KIỂU CÂU, DẤU CÂU CHỦ ĐIỂM 13 – SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH CHỦ ĐIỂM 14 – GIẢI CÂU ĐỐ

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 2 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM:  CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ  CHỦ ĐIỂM 2: ĐỌC HIỂU  CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ  CHỦ ĐIỂM 4: CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ  CHỦ ĐIỂM 5: DẤU CÂU  CHỦ ĐIỂM 6: TỪ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU, TỪ CÓ NGHĨA TRÁI NHAU  CHỦ ĐIỂM 7: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM, SỰ VẬT  CHỦ ĐIỂM 8: CÁC KIỂU CÂU  CHỦ ĐIỂM 9: CÂU ĐỐ

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TNTV LỚP 1 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 8 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP TỈNH VÒNG 18 NĂM 2022 - 2023 (CÓ ĐÁP ÁN), MỖI BÀI BAO GỒM: BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC Câu 1. Trẻ ……em….như búp trên cành. Câu 2. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày …m….ai. Câu 3. Kính …tr…..ên nhường dưới. Câu 4. thiếu …nh……i. Câu 5. Bà ……l…..àm món cá kho rất ngon. Câu 6. Lá lành đùm …l……á rách. ……………

Saturday, February 25, 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT  I/ Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000  II/ Ôn tập biểu thức số  III/ Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng: Mi-li-mét; Gam  IV/ Số trong phạm vi 10000 A - Các số có bốn chữ số. Số 10 000 B - So sánh các số trong phạm vi 10 000 TOÁN TIẾNG ANH  Numbers up to 10,000. Place value up to 10,000 TIẾNG VIỆT  I/ Từ so sánh  II/ Sự vật so sánh  III/ Đặc điểm so sánh

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT  I/ Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000  II/ Ôn tập biểu thức số  III/ Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng: Mi-li-mét; Gam  IV/ Số trong phạm vi 10000 A - Các số có bốn chữ số. Số 10 000 B - So sánh các số trong phạm vi 10 000 TOÁN TIẾNG ANH  Numbers up to 10,000. Place value up to 10,000 TIẾNG VIỆT  I/ Từ so sánh  II/ Sự vật so sánh  III/ Đặc điểm so sánh

Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT  I/ Biểu đồ: Phân tích biểu đồ cột  II/ Biểu thức : Biểu thức có chứa 2 chữ  III/ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó  IV/ Tính chất của phép cộng: Tính chất giao hoán của phép cộng  V/ Phép nhân (2): Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11  VI/ Trung bình cộng: Bài toán có lời văn về trung bình cộng  VII/ Phép nhân (1) : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0  VIII/ Tính chất của phép nhân: Tính chất kết hợp của phép nhân Nhân một số với một tổng hoặc một hiệu  IX/ Vị trí của hai đường thẳng: Hai đường thẳng vuông góc  X/ Tính chất của phép chia: Chia một số cho một tích Chia một tích cho một số  XI/ Phép chia (1): Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 Chia cho số có 2 chữ số  XII/ Ôn tập hình học: Ôn tập về chu vi, diện tích các hình  XIII/ Góc: Góc trong tứ giác TOÁN TIẾNG ANH  I/ Multiplication: Properties of multiplication  II/ Find the average: Calculate the average of a group of numbers  III/ Addition and Subtraction: Properties of addition TIẾNG VIỆT  Câu kể và các loại câu kể  Câu kể  Câu kể Ai làm gì?

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT  I/ Biểu đồ: Phân tích biểu đồ cột  II/ Biểu thức : Biểu thức có chứa 2 chữ  III/ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó  IV/ Tính chất của phép cộng: Tính chất giao hoán của phép cộng  V/ Phép nhân (2): Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11  VI/ Trung bình cộng: Bài toán có lời văn về trung bình cộng  VII/ Phép nhân (1) : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0  VIII/ Tính chất của phép nhân: Tính chất kết hợp của phép nhân Nhân một số với một tổng hoặc một hiệu  IX/ Vị trí của hai đường thẳng: Hai đường thẳng vuông góc  X/ Tính chất của phép chia: Chia một số cho một tích Chia một tích cho một số  XI/ Phép chia (1): Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 Chia cho số có 2 chữ số  XII/ Ôn tập hình học: Ôn tập về chu vi, diện tích các hình  XIII/ Góc: Góc trong tứ giác TOÁN TIẾNG ANH  I/ Multiplication: Properties of multiplication  II/ Find the average: Calculate the average of a group of numbers  III/ Addition and Subtraction: Properties of addition TIẾNG VIỆT  Câu kể và các loại câu kể  Câu kể  Câu kể Ai làm gì?

Thursday, February 16, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 –SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – BẢNG NHÂN 2, NHÂN 5, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC. LẬP PHÉP TÍNH ĐÙNG.  CHỦ ĐỀ 3 – TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7 – THỜI GIAN

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 3 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4 – ĐẠI LƯỢNG. THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 5 – ĐIỂM NẰM GIỮA. TRUNG ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG. ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC  CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH VUÔNG,HÌNH CHỮ NHẬT.  CHỦ ĐỀ 7 – HÌNH TRÒN. TÂM. BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH.  CHỦ ĐỀ 8 – CHU VI CÁC HÌNH.  CHỦ ĐỀ 9 – QUAN SÁT. DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 10 – TOÁN CÓ LỜI VĂN


Tuesday, February 14, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.  CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 4 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 5 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 6 – GIẢI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7 – PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 8 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ BẢNG  CHỦ ĐỀ 10 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 12 – THỜI GIAN

Monday, February 13, 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. LUYỆN PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 3. CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4. SỐ. CÁC PHÉP TÍNH A/ Số? B/ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5. LUYỆN TẬP PHẦN GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 6. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 7. TƯ DUY

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH  CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG  CHỦ ĐỀ 3 – ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC .  CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY, GIỜ  CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TỔNG, HIỆU, LẬP PHÉP TÍNH.  CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH KHỐI  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 8 – DẠNG BÀI BỨC TRANH BÍ ẨN, SẮP XẾP.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP – TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – PHÂN SỐ I/ RÚT GỌN PHÂN SỐ, PHÂN SỐ TỐI GIẢN II/ QUY ĐỒNG III/ SO SÁNH PHÂN SỐ, PHÂN SỐ BẰNG NHAU IV/ PHÉP CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ. TÌM PHÂN SỐ V/ VIẾT, ĐỀM SỐ PHÂN SỐ VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN  CHỦ ĐỀ 6 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 - TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 10 – Ý NGHĨA PHÉP TÍNH, MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC  CHỦ ĐỀ 11 – ĐẠI LƯỢNG

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – CÁC BÀI SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH TAM GIÁC. CHU VI, DIỆN TÍCH TAM GIÁC  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THANG. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH THANG  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH TRÒN. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN  CHỦ ĐỀ 5 – CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHÁC  CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH HỘP CHỮ NHẬT; HÌNH LẬP PHƯƠNG. DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN, THỂ TÍCH  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.  CHỦ ĐỀ 8 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM.  CHỦ ĐỀ 9 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.  CHỦ ĐỀ 10 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 11 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 12 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ, TỔNG VÀ HIỆU, HIỆU HAI SỐ  CHỦ ĐỀ 13 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) - 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC  CHỦ ĐỀ 6 – TÌM TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG BAN ĐẦU, MỚI. TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT.  CHỦ ĐỀ 7 – ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM. 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TRÒN. GÓC.  CHỦ ĐỀ 9 – TÂM, BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH ĐƯỜNG TRÒN.  CHỦ ĐỀ 10 – CHU VI TAM GIÁC, CHU VI TỨ GIÁC. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT, CHU VI HÌNH VUÔNG

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. DÀI HƠN, NGẮN HƠN – CAO HƠN , THẤP HƠN  CHỦ ĐỀ 2. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. XĂNG-TI-MÉT  CHỦ ĐỀ 3. RÈN LUYỆN PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 4. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5. CẤU TẠO SỐ A/ CHỤC, ĐƠN VỊ, ĐỌC SỐ, VIẾT SỐ B/ SỐ. LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 6. CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 8. DẠNG TOÁN KHÁC A/ ĐẾM B/ TƯ DUY C/VỊ TRÍ

Tuesday, February 7, 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO 6 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC  Chủ đề 1: Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực  Chủ đề 2: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn và ước lượng  Chủ đề 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực  Chủ đề 4: Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức  Chủ đề 5: Ôn tập về góc và đường thẳng song song  Chủ đề 6: Tổng ba góc trong một tam giác

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO 6 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC  Chủ đề 1: Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực  Chủ đề 2: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn và ước lượng  Chủ đề 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực  Chủ đề 4: Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức  Chủ đề 5: Ôn tập về góc và đường thẳng song song  Chủ đề 6: Tổng ba góc trong một tam giác

Đấu Trường Toán học VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC PHẦN 1. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG VIỆT A/ Các số từ 11 đến 20 B/PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6, CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 C. CỘNG BẰNG CÁCH ĐẾM TIẾP. TRỪ BẰNG CÁCH ĐẾM LÙI PHẦN 2. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG ANH PHẦN 3. ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC PHẦN 1. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG VIỆT A/ Các số từ 11 đến 20 B/PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6, CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 C. CỘNG BẰNG CÁCH ĐẾM TIẾP. TRỪ BẰNG CÁCH ĐẾM LÙI PHẦN 2. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG ANH PHẦN 3. ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT

Saturday, February 4, 2023

Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề . Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT A - Phép tính với số thập phân  I/ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  II/ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000  III/ Nhân một số thập phân với một số thập phân B - Tỉ số phần trăm  I/ Tìm tỉ số phần trăm của hai số  II/ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó  III/ Tìm giá trị một số phần trăm của một số C - Hình tam giác  I/ Đặc điểm của hình tam giác  II/ Diện tích hình tam giác TOÁN TIẾNG ANH PERCENT I/ Percent. Convert between percents, fractions and decimal II/ Solving percent problems TIẾNG VIỆT CÁC KIỂU CÂU

Thursday, February 2, 2023

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023 THEO 3 CHỦ ĐỀ


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023 THEO 3 CHỦ ĐỀ. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP 345 BÀI TOÁN PHÂN THEO 3 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/dau-truong-toan... HOẶC: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com CHỦ ĐỀ 1: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN. QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ CHỦ ĐỀ 2: SỐ NGUYÊN TỐ VÀ HỢP SỐ - SỐ CHÍNH PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ CHỦ ĐỀ 3: BỘI CHUNG, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT. GIAO CỦA HAI TẬP HỢP

Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023 THEO 3 CHỦ ĐỀ


Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023 THEO 3 CHỦ ĐỀ - [Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Quận/ Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP 345 BÀI TOÁN PHÂN THEO 3 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/dau-truong-toan... HOẶC: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com CHỦ ĐỀ 1: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN. QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ CHỦ ĐỀ 2: SỐ NGUYÊN TỐ VÀ HỢP SỐ - SỐ CHÍNH PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ CHỦ ĐỀ 3: BỘI CHUNG, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT. GIAO CỦA HAI TẬP HỢP

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1 - HỔ CON THIÊN TÀI Em hãy giúp Hổ Vàng sắp xếp lại vị trí các ô trống để thành câu hoặc phép tính phù hợp. Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo). BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đoạn văn sau có bao nhiêu câu ghép? “Sau một hổi len lách mải miết, rẽ bụi rậm,chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt. Những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.” a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4 … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 4 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 4 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: Ba chìm bảy nổi Câu 2: Nhà có nền thì vững Câu 3: Có cứng mới đứng đầu gió Câu 4: Có vất vả mới thanh nhàn Câu 5: Không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Câu 6: Có công mài sắt, có ngày nên kim Câu 7: Chuột gặm chân mèo Câu 8: Gan như cóc tía Câu 8: Gan lì tướng quân Câu 10: Đẹp vàng son ngon mật mỡ. Câu 11: Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn Câu 12: Đi một ngày đàng học một sàng khôn Câu 13: Ruộng cao trồng màu ruộng sâu cấy chiêm. Câu 14: Học ăn học nói học gói học mở Câu 15: Chết cả đống hơn sống một mình ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Câu sau có bao nhiêu trạng ngữ: "Trong sương tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ xuôi dòng." ? a/ một b/ hai c/ ba d/ bốn Câu 2: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu:......, hoa đã nở rộ. a/ Ngoài vườn b/ Xe máy c/ Trên trời d/ Cả 3 đáp án đều sai Câu 3: Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: “Hôm ấy, ở siêu thị, tôi gặp lại bạn học cũ, rồi cùng đi mua sắm.”? a/hôm ấy b/ ở siêu thị c/ bạn học cũ d/ đi mua sắm Câu 4: Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: “Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, họa mi trong vườn chưa nửa đã tàn.”? a/mặt trời b/ không muốn c/ buổi sáng d/ trong vườn Câu 5: Trong các trạng ngữ sau, trạng ngữ nào không chỉ địa điểm (nơi chốn)? a/ Trên cánh đồng b/ Những ngày qua c/ Khắp mọi nơi c/ Phía cuối chân đê Câu 6: Câu: “Dưới đáy rừng, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. ” được viết theo cấu trúc nào sau đây? a/ Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ b/ Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ c/ Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ d/ Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 3 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 3 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: Người trong một nước phải thương nhau cùng. Câu 2: Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa. Câu 3: Đầu làng, cây gạo đơm hoa đỏ trời. Câu 4: Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Câu 5: Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão. Câu 6: kiên cường Câu 7: Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Câu 8: Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Câu 9: Nắng chóng trưa, mưa chóng tối. Câu 10: khâm phục Câu 11: Gió thích chơi thân với mọi nhà. ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Những từ nào là từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn sau? “Trong vườn nhà ông, chúng em trồng những cây hoa mười giờ. Để cây luôn xanh tốt, chúng em tưới nước, bắt sâu cho cây. Ai nấy đều rất vui vẻ khi được chăm sóc khu vươn nhỏ.” (Theo Linh Mai) a/ trồng, ông, nhỏ, cây b/ trồng, vườn, vui vẻ, tưới c/ trồng, hoa, sâu, nhỏ d/ trồng, tưới, chăm sóc, bắt Câu 2: Đoạn văn dưới đây có những từ chỉ hoạt động nào? “Ngày xưa, hươu rất nhút nhát. Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ cả tiếng động lạ. Tuy vậy, hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bụng. Một hôm nghe tin bác gấu ốm nặng, hươu xin phép mẹ đến thăm bác gấu.” (Theo Thu Hằng) a/ nhút nhát, tốt bụng, hươu b/ nhanh nhẹn, chăm chỉ, gấu c/ xin phép, thăm, nghe tin d/ ốm nặng, tiếng động, nặng Câu 3: Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động? a/ ngó nghiêng b/ dẻo dai c/ mềm mại d/ long lanh Câu 4: Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động? a/ chăm sóc b/ duyên dáng c/ khéo léo d/ thướt tha Câu 5: Trong các từ ngữ sau, từ ngữ nào không chỉ hoạt động? a/ Reo hò b/ Dạy học c/ Róc rách d/ Gieo hạt Câu 6: Trong câu sau “Ngoài bờ suối, voi con đang uống nước.” từ nào chỉ hoạt động của voi? a/ voi b/ nước c/ suối d/ uống … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: Chim họa mi hót líu lo. Câu 2: Chú mèo đang rình bắt chuột. Câu 3: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Câu 4: Suối chảy róc rách. Câu 5: Ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Câu 6: Cô giáo đang ngồi chấm bài. Câu 7: Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà. Câu 8: Đại bàng dang đôi cánh rộng. Câu 9: Các bạn học sinh đang trực nhật. Câu 10: Những luống rau xanh mướt. Câu 11: Bác sĩ khám chữa bệnh. ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Những từ nào trong các từ dưới đây viết sai chính tả? a/ rành rọt, rõ ràng b/ giúp đỡ, da diết c/ tranh dành, dúp đỡ d/ dành dụm, run rẩy Câu 2: Từ nào viết sai chính tả? a/ xinh xắn b/ thư sinh c/ xinh đẹp d/ xinh sôi Câu 3: Từ nào sau đây viết sai chính tả? a/ che chở b/ chưng bày c/ chiến đấu d/ chấp hành Câu 4: Từ nào sau đây viết sai chính tả? a/ xót xa b/ xét nghiệm c/ xa mạc d/ xây dựng Câu 5: Từ nào viết sai chính tả? a/ sân chơi b/ xa tít c/ ngôi sao d/ sương sườn Câu 6: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? a/ xơ xác b/ xủi bọt c/ xi măng d/ sủi bọt Câu 7: Dòng nào dưới đây có từ viết sai chính tả? a/ đồng chí, chí khôn b/ rắn rỏi, sáo sậu c/ lộc vừng, trắng trẻo d/ rộn ràng, rực rỡ Câu 8: Từ nào dưới đây viết sai chính tả? a/ dịu dàng b/ xa xôi c/ gianh giới d/ đường sá … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1. Nhà/thì/sạch/mát  Nhà sạch thì mát Câu 2. sâu/khoan/hoắm/./Giếng  Giếng khoan sâu hoắm. Câu 3. sắc/hoa/Trăm/./khoe  Trăm hoa hoe sắc. Câu 4. cơm/Bát/ngon/sạch  Bát sạch ngon cơm Câu 5. ốm/./bị.Mẹ  Mẹ bị ốm. Câu 6. chim/bìm/bịp  chim bìm bịp ...... ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1. Những vần nào có trong đoạn thơ sau? "Bạn mới đến trường Vẫn còn nhút nhát Em cùng bạn hát Rủ bạn cùng chơi."(Theo Nguyệt Mai) a. ôt, at, ang b. et, ôt, ang c. ut, at, ung d. ot, it, ung Câu 2. Giải câu đố sau: Con gì bé tí Chăm chỉ kiếm mồi Đi hàng thẳng tắp? a. con kiến b. con sên c. con ong d. con nhện Câu 3. Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm: Quê bé có th… lũng rộng lớn, thơ mộng. a. ăng b. ang c. ung d. un Câu 4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm: Đêm về, … hiện lên sau rặng tre ngà, soi sáng cả con đường làng. a. vầng trăng b. vầng trán c. tia nắng d. đốm lửa Câu 5. Từ nào khác với các từ còn lại? a. nhà gỗ b. nhà tầng c. nhà văn d. nhà sàn … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Friday, January 20, 2023

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=vNket... - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YH9v2... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 5 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 5 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JxoE-... - Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=rbXJE... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 4 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 3 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YoFJo... - Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=pj1Qp... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 3 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 3 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 2 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=UWeao... - Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=o26gf... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 2 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 2 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TA lớp 1 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=S8clZ... - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=5hCVD... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 1 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 1 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 800 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 1 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=S8clZ... - Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=5hCVD... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 1 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 1 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 2 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=UWeao... - Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=o26gf... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 2 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 2 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 3 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YoFJo... - Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=pj1Qp... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 3 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 3 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=JxoE-... - Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=rbXJE... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 4 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 29/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 5 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Xem thêm đề ôn thi VIOLYMPIC VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm 2022 - 2023 theo chủ đề: - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=vNket... - Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023: https://www.youtube.com/watch?v=YH9v2... Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 5 năm 2022-2023 có 10 vòng ôn thi, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7, vòng 8, vòng 9, vòng 10. Mỗi vòng thi có 3 bài thi để ôn tập. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, tài liệu tham khảo chương trình bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi Violympic, bồi dưỡng HSG Toán 5 vui lòng liên hệ: - Giáo viên giảng dạy: Cô Trang - Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

Wednesday, January 18, 2023

Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: DẠNG BÀI SẮP XẾP, TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC , SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4: QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 5: PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 6: MỘT PHẦN MẤY  CHỦ ĐỀ 7: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN, GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN  CHỦ ĐỀ 8: TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 9: TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 10: HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 3 – SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X  CHỦ DỀ 5 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 6 – DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ  CHỦ ĐỀ 7 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 10 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 11 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 12 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 14 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 15 – TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP