Thursday, October 14, 2021

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có đáp án)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán lớp 1 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2021 - 2022 BAO GỒM CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần BÀI THI SỐ 2 - 12 con giáp BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán lớp 2 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2021 - 2022 BAO GỒM CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2021 - 2022 BAO GỒM CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Thursday, October 7, 2021

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI 1: SẮP XẾP Bài thi số 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI 1: SẮP XẾP (TỪ TRÁI QUA PHẢI, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI) Bài thi số 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (TÌM CẶP BẰNG NHAU) Bài thi số 2 – 12 con giáp BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở 05/10/2021)


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần Bài thi số 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Monday, October 4, 2021

Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng dẫn)


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 2 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:  Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật  Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức  Chuyên đề 3: Lý thuyết số  Chuyên đề 4: Hình học  Chuyên đề 5: Tổ hợp

Saturday, September 25, 2021

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 21/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán tiếng anh lớp 2 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – Sắp xếp theo thứ tự tăng dần BÀI THI SỐ 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 1 năm học 2021 - 2022


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 21/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán tiếng anh lớp 1 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – Sắp xếp theo thứ tự tăng dần BÀI THI SỐ 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – Điền ... ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm học 2021 - 2021 (Có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 21/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán tiếng anh lớp 3 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau) BÀI THI SỐ 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 21/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán tiếng anh lớp 4 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – Sắp xếp theo thứ tự tăng dần BÀI THI SỐ 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 21/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán tiếng anh lớp 5 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 – 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Thursday, September 23, 2021

Tuyển tập 5 chuyên đề trọng điểm ôn thi Toán TIMO lớp 5 (Có hướng dẫn giải)


Tài liệu Tuyển tập 5 chuyên đề trọng điểm ôn thi Toán TIMO lớp 5 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:  Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật  Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức  Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới  Chuyên đề 4: Hình học  Chuyên đề 5: Tổ hợp Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 5 qua các năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

Bồi dưỡng Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng giải)


Tài liệu Luyện thi bồi dưỡng Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:  Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật  Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức  Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới  Chuyên đề 4: Hình học  Chuyên đề 5: Tổ hợp Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 5 qua các năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

Monday, September 20, 2021

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 14/09/2021)


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Violympic Toán lớp 1 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG THI VIOLYMPIC TOÁN 1 VÒNG 1 NĂM 2021 - 2022 CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – Bức tranh bí ẩn BÀI THI SỐ 2 – 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – ĐIỀN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:
Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Trong phép trừ: Số trị trừ - số trừ = hiệu Số bị trừ = số trừ + hiệu Số trừ = số bị trừ - hiệu - Số bị trừ hơn hiệu số đơn vị bằng số trừ. (Số trừ = số bị trừ - hiệu) - Số bị trừ hơn số trừ số đơn vị bằng hiệu; hay hiệu kém số bị trừ số đơn vị bằng số trừ. (Số trị trừ - số trừ = hiệu) - Số trị trừ bằng tổng của số trừ và hiệu. (Số bị trừ = số trừ + hiệu) - Trong phép trừ, số bị trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng (giảm) bấy nhiêu đơn vị. - Trong phép trừ, số trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm (tăng) bấy nhiêu đơn vị. - Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trị trừ, phép trừ nào có số trừ lớn hơn thì nhỏ hơn, phép trừ nào có số trừ nhỏ hơn thì lớn hơn. - Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trừ, phép trừ nào có số trị trừ lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. Trong phép cộng: Số hạng + số hạng = Tổng Số hạng thứ nhất = Tổng – số hạng thứ hai Số hạng thứ hai = tổng – số hạng thứ nhất. - Tổng hơn số hạng thứ nhất số đơn vị bằng số hạng thứ hai - Tổng hơn số hạng thứ hai số đơn vị bằng số hạng thứ nhất. - Số hạng thứ nhất nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ hai. - Số hạng thứ hai nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ nhất. - Trong phép cộng, số hạng tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì tổng tăng (giảm) bấy nhiều đơn vị - Trong phép cộng, các phép tính có số hạng bằng nhau thì bằng nhau: a + b + c = a + b + c ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Violympic Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG THI VIOLYMPIC TOÁN 3 VÒNG 1 NĂM 2021 - 2022 CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU BÀI THI SỐ 2 – 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Violympic Toán lớp 4 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 – ĐI TÌM KHO BÁU BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 – 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:

Monday, September 13, 2021

Bài tập Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 2


Bài tập Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 2 (mỗi tuần có 5 tiết + Bài tập cuối tuần). Vở bài tập Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 2 (Bao gồm 5 tiết học + bài tập cuối tuần Toán lớp 2). Vở bài tập Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo tiết và theo tuần học cả năm (Tập 1 và Tập 2). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (mỗi tuần có 5 tiết và bài tập cuối tuần)


Vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (mỗi tuần có 5 tiết + Bài tập cuối tuần). Vở bài tập Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 2 (Bao gồm 5 tiết học + bài tập cuối tuần Toán lớp 2). Vở bài tập Toán lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo tiết và theo tuần học cả năm (Tập 1 và Tập 2). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Sunday, September 5, 2021

Luyện thi Toán TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề bồi dưỡng


Tài liệu Luyện thi Toán TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề bồi dưỡng (có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 4 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 4 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

Bồi dưỡng ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề (có hướng dẫn giải)


Tài liệu bồi dưỡng ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề (có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 4 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 4 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

Saturday, August 28, 2021

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 1 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Thursday, August 26, 2021

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 2 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Wednesday, August 25, 2021

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 3 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Saturday, August 14, 2021

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 năm 2021 - 2022


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 năm 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 năm 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 năm 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Friday, August 13, 2021

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 từ vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022


Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 từ vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm học 2021 - 2022 (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 5 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Nội dung tài liệu: Bao gồm có đề thi của 10 vòng ôn tập và hướng dẫn giải chi tiết.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 từ vòng 1 đến vòng 10 quốc gia năm 2021 - 2022


Tài liệu luyện thi Violympic Toán tiếng việt và Toán tiếng anh lớp 5 năm học 2021 - 2022 từ vòng 1 đến vòng 10 cấp quốc gia (10 vòng thi) và hướng dẫn giải chi tiết.
Các bậc phụ huynh và giáo viên có thể tham khảo tại đây:
1. Violympic Toán tiếng việt lớp 5:
Hoặc:

2. Violymic Toán tiếng anh lớp 5:
Hoặc:
Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu luyện thi vui lòng liên hệ:
- Tel: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang)
- Email: nguyentrangmath@gmail.com

Tuesday, August 10, 2021

Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải) (Australian Mathematics Competition class 3, 4).
Chi tiết tại đây: https://www.toaniq.com/tuyen-tap-480-bai-toan-quoc-te-on-thi-toan-amc-lop-34-co-huong-dan-giai/
Hoặc:
https://www.youtube.com/watch?v=Yur-74gQJ-s TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC LỚP 3 + 4 QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Monday, August 2, 2021

Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019


Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019 (Australian Mathematics Competition). TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Sunday, August 1, 2021

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ, ÔN THI VIOLYMPIC, ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ

 Chuẩn bị chào mừng năm học mới 2021 – 2022, nguyentrangmath xin giới thiệu đến các quý phụ huynh bộ tài liệu BỒI DƯỠNG TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO, ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT, TOÁN TIẾNG ANH, ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT, ÔN THI CÁC KÌ THI TOÁN QUỐC TẾ (AMC, KANGAROO, SASMO, TIMO, HKIMO,……, TOÁN TƯ DUY (TITAN, VMTC)

Dưới đây là DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU (TỪ LỚP MẦM - LỚP 9) 


(Anh chị em quan tâm ib em để được tư vấn 0948.228.325 (cô Trang))

Lớp mầm: 10 chủ đề phát triển tư duy Toán lớp mầm (tặng file tập tô, tập đọc, tập viết)

Lớp 1:

1. Tuyển tập 7 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 35TUẦN phát triển tư duy

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 37 đề thi hsg Toán 1

6. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1

7. Ôn luyện Kangaroo khối 1+2 qua 10 chuyên đề và 25 đề thi.

8. Bộ ôn Timo khối 1.

9. Bộ đề ôn hk 1+2 theo thông tư 27 (sách cánh diều)

Lớp 2:

1. Tuyển tập 11 chuyên đềtừ cơ bản đến nâng cao

2. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

4. 35 tuần luyện từ và câu

5. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2

6. Ôn luyện Kangaroo khối 1+2 qua 10 chuyên đề và 25 đề thi.

7. Bộ ôn luyện Toán quốctế theo 14 chủ đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

8. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

9. Bộ hướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

10. Bộ vở bài tập bổ trợ, bài tập cuối tuần Sách cánh diều

Lớp 3:

1. Tuyển tập 18 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 35TUẦN phát triển tư duy

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 45 đề thi hsg môn toán 3

6. 35tuần luyện từ và câu

7. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3

8. Bộ ôn luyện Toán quốctế theo 14 chủ đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

9. Bộ hdg đề ôn HKIMO, TIMO

10. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm.

11. Bộ hướng dẫn giải đề AMC khối 3,4 các năm.

12. Bộ hướng dẫn giải đề Kangaroo khối 3,4 các năm.

13. Bộ 260 câu ôn MYTS (VMTC)

Lớp 4:

1. Tuyển tập 24 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 240 câu ôn thi MYTS lớp 4

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 20-21

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 20-21

5. Bộ62 đề thi hsg môn toán 4

6. Bài tập cuối tuần lớp 4 dành cho hsg khá giỏi

7. Bộ ôn luyện Toán quốc tế theo chuyên đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

8. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4

9. Bài tập luyện từ và câu lớp 4

10. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

11. Bộhướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

 

Lớp 5:

1. Tuyển tập 7 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 240 câu ôn thi MYTS lớp 5

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 106 đề thi vào trường chuyên lớp 6 các năm.

6. Bộ ôn luyện Toán quốc tế theo chuyên đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

7. Tuyển tập hơn 900 bài toán qua 21 chủ đề bồi dưỡng hsg

8. ÔnTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 (Cập nhật mới nhất)

9. Bài tập luyện từ và câu, chính tả lớp 5

10. 70 đề thi HSG Tiếng Việt 5

11. 60 đề thi vào trường chuyên môn Tiếng Việt.

12. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

13. Bộ hướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

 

Lớp 6:

1. Ôn luyện toán 6 cơ bản và làm quen một số dạng nâng cao (3 bộ sách mới)

- Sách chân trời sáng tạo

- Sách Cánh diều

- Sách kết nối tri thức với cuộc sống

2. Bộ bồi dưỡng HSG Toánlớp 6 theo 22 chuyên đề (sách mới)

3. 150 đề thi HSG toán 6

4. 250 câu ôn luyện MYTS6

5. 90 đề thi HSG Ngữ Văn 6

6. 120 đề thi HSG Tiếng Anh 6

Lớp 7:

1. Ôn luyện toán 6 cơ bản và làm quen một số dạng nâng cao và bồi dưỡng HSG Toán 7 theo 16 chuyên đề

2. 100 đề thi HSG toán 7

3. 267 câu ôn luyện MYTS6

4. 100 đề thi HSG TIếngAnh 7

Lớp 8:

1. Ôn luyện toán 8 cơ bảnvà bộ bồi dưỡng HSG Toán 8 qua 15 chuyên đề

2. 53 đề thi HSG toán 8

3. 100 đề thi HSG TiếngAnh 8

4. 260 câu ôn MYTS Toán 8

Lớp 9:

1. Ôn thi vào lớp 10 trường công qua 17 chuyên đề (Tặng kèm đề ôn thi)

2. 19 chuyên đề bồi dưỡngHSG toán 9 và ôn thi vào chuyên 10

(Tặng kèm đề thi vào trường chuyên)

3. Bộ 100 đề thi HSG Toán 9

4. 200 đề ôn thi HSG tiếng anh