Friday 9 December 2016

ĐỀ THI HKI LỚP 2 MÔN TOÁN THEO TT22Đề kiểm tra HK I - Năm học: 2016-2017
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra:  21/12/2016
A/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
ĐỀ:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1/ (1 điểm):  Số  95 đọc là:
A.  Chín mươi năm          B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm
Câu 2/ (1 điểm):   28  +  2  - 20  =   ...  Kết quả của phép tính là:
A.  10                       B.  20                          C.  30                                                                                     
Câu 3/ (1 điểm):  Tìm x, biết:  x  -  45 =  13
                   A.  x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68  
Câu 4/(1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:
                    A.  15                         B.  33                         C. 
38                                                                                                      
Câu 5/(1 điểm):  90cm = .......dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:
                    A. 9                      B. 90                     C. 900                
Câu 6/(1 điểm):   Trong hình vẽ bên có:
A.    3 hình chữ nhật
B.    4 hình chữ nhật
C.    5 hình chữ nhật

B/ Tự luận : (4 điểm)
Câu 7/(2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:
    a)    65 + 26                 b)   46 + 54                  c)    93 – 37                    d) 100 - 28
        ..…………..             ……………..               .....................                 ....................           
        ....................           ......................            .....................               ....................
        ....................                    ......................            .....................               ....................                          
Câu 8/(2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
...........................................…………………………………………………………..
...........................................…………………………………………………………..
.........................................…………………………………………………………....
.....................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

A. Phần Trắc Nghiệm: (6 điểm)
   Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm
  Câu 1: C
  Câu 2: A
  Câu 3: B
  Câu 4: B
  Câu 5: A
  Câu 6: C
 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):
  Câu 7 (2,0 điểm) :  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:
                                   a)  91               b)  100            c)  56            d)  72               
 
  Câu 8 (2,0 điểm) : - Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;
                                - Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm
                                                                           Giải :
                                              Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là: (0,5)
                                                                42  -  7  = 35 (l)                           (1)
                                                               Đáp số :   35l  dầu                        (0,5) (sưu tầm)

No comments: