Thursday 18 August 2016

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ SỐ TRANG (Có đáp án)

[Toán lớp 3] - nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các bạn tài liệu :MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ SỐ TRANG (Có đáp án) nhằm giúp các em rèn luyện cách giải các dạng toán về dãy số và số trang. Chúc các em ôn tập tốt!

Có thể bạn quan tâm:
DẠNG 1:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 0 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số?
Hướng dẫn:
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 2016 có tất cả là:
(2016 - 0) : 1 + 1 = 2017 (số)
ĐS: 2017 số
PP giải:   Muốn tìm dãy số có bao nhiêu số, ta lấy:
( Số cuối - số đầu) : d + 1
Trong đó d là hiệu của 2 số liên tiếp nhau:
+ Nếu dãy số tự nhiên liên tiếp thì d = 1
                               + Nếu dãy số lẻ liên tiếp thì d = 2
                               + Nếu dãy số chẵn liên tiếp thì d = 2

DẠNG 2: Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Hướng dẫn:
Để đánh 9 trang đầu của quyển sách người ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9
Số trang còn lại là:   98  -  9  =  89 (trang)
89 trang này được đánh từ số 10 trở lên nên mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy 89 trang dùng tất cả là:           89 x 2 = 178 ( chữ số)
Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả là:
9 + 178 = 187 (chữ số)
ĐS: 187 chữ số
BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
BÀI 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà chúng đều nhỏ hơn 2016 ?
Hướng dẫn:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000
Từ 1000 đến nhỏ hơn 2016 sẽ có: ( 2015 - 1000) : 1 + 1 = 1016 (số)

BÀI 2. Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số chẵn ?
Hướng dẫn:
Các số chẵn từ 1945 đền 2016 là: 1946; 1948; …; 2016
Và có: (2016 – 1946) : 2 +1 = 36 (số)
BÀI 3:
Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1955 đến số 2017 có tất cả bao nhiêu số lẻ?
Hướng dẫn:
Các số lẻ từ 1955 đến 2017 là: 1955; 1957; 1959; …; 2017
Và có: (2017 – 1955) : 2 + 1 = 32 (số)
BÀI 4:
Một cuốn sách dày 94 trang. Người ta đã dùng các chữ số để đánh số trang của quyển sách đó bắt đầu từ trang 1. Hỏi người ta đã phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Hướng dẫn:
Để đánh 9 trang đầu của quyển sách người ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9
Số trang còn lại là:   94  -  9  =  85 (trang)
89 trang này được đánh từ số 10 trở lên nên mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy 89 trang dùng tất cả là:           85 x 2 = 170 ( chữ số)
Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả là:
9 + 170 = 179 (chữ số)
BÀI 5:
Cho dãy số:  6, 12, 18, 24, ...........,............., 42, 48, 54.
Tìm hai số còn thiếu trong dãy số trên .
Hd: Quy luật của dãy trên là: mỗi số kể từ số thứ 2 trở đi bằng số liền trước nó cộng với 6.
Hai số còn thiếu là: 24 + 6 = 30; 30 + 6 = 36
BÀI 6:

Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai  số ở chỗ chấm là

A . 2791, 2792         B. 2750, 2760             C .2800, 2810
BÀI 7:Số thích hợp để điền vào  chỗ chấm trong dãy số : 1, 3, 6, 10, 15…
A - 18              B. 21                  C. 19              D. 20
BÀI 8:
Cho dãy số: 2, 4,6,8,10,12……..Hỏi:
a)Số hạng thứ 20 là số nào?
HD: Dãy số trên là dãy số cách đều 2 đơn vị.
Số hạng thứ 20 trong dãy trên là: 2 + (20 – 1) x 2 = 40
b) Số 93 có ở trong dãy số trên không? vì sao?
HD: Không vì đây là dãy số chẵn cách đều mà 93 là số lẻ
c) Số 96 là số hạng thứ mấy của dãy?
HD: 96 = 2 + (48 – 1) x 2 nên 96 là số hạng thứ 48 của dãy
BÀI 9:
Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?
HD:
 • Từ trang 1 đến trang 9 cần dùng: 1 x 9 = 9 (chữ số)
 • Từ trang 10 đến trang 99 cần dùng: 2 x 90 = 180 (chữ số)
 • Từ trang 100 đến trang 150 cần dùng: 3 x 51 = 153 (chữ số)
 • Số chữ số cần dùng là: 9 + 180 + 153 = 342 (chữ số)
BÀI 10:
Dãy số chẵn liên tiếp từ 2 đến 246 có bao nhiêu số hạng?
HD: Số số hạng của dãy là: (246 – 2 ) : 2 + 1 = 123 (số hạng)
BÀI 11:
Cho dãy số : 0, 7, 14,…., ….. ,…..
Nêu qui luật viết  các số trong dãy  và viết thêm 3 số hạng tiếp theo của dãy.
HD:
 • Qui luật: Mỗi số kể từ số hạng thứ hai bằng số liền trước nó cộng với 7.
 • 3 số hạng tiếp của dãy là: 21; 28; 35
BÀI 12:
Dãy số: 4; 7 ; 10;...91; 94; 97. Có số các số hạng là: (97 – 4) : 3 + 1 = 32 (số)
BÀI 13:
Từ 13 đến 99 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?
HD
 • Số số lẻ từ 13 đến 99 là: (99 – 13) : 2 + 1 = 44 (số)
 • Số số chẵn từ 13 đến 99 là: (98 – 14) : 2 + 1 = 43 (số)
BÀI 14:
Từ 94 đến 176 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?
HD:
 • Số số chẵn từ 94 đến 176 là: (176 – 94) : 2 + 1 = 42 (số)
 • Số số lẻ từ 94 đến 176 là: (175 – 95) : 2 + 1 = 41 (số)

BÀI 15:
Để đánh số trang của một quyển sách dày 68 trang thì phải dùng bao nhiêu chữ số?
HD:
 • Từ trang 1 đến trang 9 cần dùng: 1 x 9 = 9 (chữ số)
 • Từ trang 10 đến trang 68 cần dùng: 59 x 2 = 118 (chữ số)
 • Số chữ số cần dùng là: 9 + 118 = 127 (chữ số)Nguyễn Trang

Có thể bạn quan tâm:

No comments: